ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


08.11.2017 Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Ябланица.

7. Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

11. Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

5. Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях