ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


13.02.2023 Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска сграда, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност УПИ VI, кв. 54А, идентификатор 87014.701.2041"
01.03.2021 Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) по две обособени позиции: Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) с. ОРЕШЕНЕ, общ. ЯБЛАНИЦА ГЛАВЕН КЛОН I и ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД” и 2. Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ II етап - от ОТ 25 до ОТ 60, с. Батулци, общ. Ябланица
04.12.2020 ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НИВО НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ECO И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА“
30.10.2020 Зимно подържане и снегопочистване на 57.00 километра общинска пътна мрежа и 103,01 километра улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2020-2021г.
24.09.2020 Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж - Община Ябланица
07.05.2020 Аварийно възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р.Вит, в регулационните граници на с.М.Извор, община Ябланица
04.05.2020 "Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване за възстнановяване и осигуряване на проводимостта на речно корито-дере, в регулационните граници на гр.Ябланица, община Ябланица
24.04.2020 Ремонт на улици и пътища в община Ябланица
03.04.2020 Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица
25.03.2020 Покана -изработване на материали за визуализация и промоция на празника на халвата и локума по проект "Проучване, запазване и популяризиране на местните кулинарни традиции и храни, като част от културното наследство на територията"
25.03.2020 Покана -"Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата"
25.03.2020 Покана- изработване на мултимедиен продукт"Проучване, запазване и популяризиране на местните кулинарни традиции и храни, като част от културното наследство на територията"
25.03.2020 Покана-изработване на традиционни фолклорни костюми/женски, мъжки, детски/по проект"Проучване, запазване и популяризиране на местните културни традиции и храни, като част от културното наследство на територията"
10.03.2020 Извършване на проучване на местно традиционно кулинарно наследство на територията на населените места в община Ябланица
05.03.2020 Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на ОП с предмет Изработванена мултимедиен продукт по Проект "Проучване, запазване и популизиране на местните кулинарни традиции и храни,като част от културното наследство на територията
05.03.2020 Пазарни консултации за определяне на пазарна стойност на обществена поръчка с предмет -изработване на традиционни фолклорни костюми
05.03.2020 Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на ОП с предмет Организиране на празник на халвата и локума в гр.Ябланица
05.03.2020 Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет Изработване на материали за визуализация и промоция на празника на халвата и локума в гр.Ябланица
05.03.2020 Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на ОП с предмет Доставка на музикални инструменти-тъпан
20.02.2020 Доставка на фабрично ново колесно моторно средство тип "комбиниран багер - товарач"за нуждите на Община Ябланица.
18.02.2020 Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на мобилна озвучителна система по проект "Проучване ,запазване и популизиране на местните кулинарни тразиции и храни като част от културното наследство от територията"
04.02.2020 Закриване и рекултивация на общинско депоза твърди отпадъци в поземлен имот №000463 в гр.Ябланица, местност "Зейков рът"
09.09.2019 Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица
16.08.2019 Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км.общинска пътна мрежа и 103,01 км.улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2019 -2020 година.
08.07.2019 Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на "Домашен социален патронаж"
18.06.2019 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - община Ябланица
28.05.2019 Зареждане на служебните автомобили на Община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 - Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 - Доставка на Пропан-бутан
22.05.2019 Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в поземлен имот №000463 в гр.Ябланица, местност "Зайков рът"
03.05.2019 Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица
01.04.2019 Пазарни консултации с предоставяне на независими оферти за определяне на прогнозна стойност на инвестиционен проект"Вентилация на кухня в кухненски блок към детска градина "Райна Княгиня"УПИ I-1199, кв.39, гр.Ябланица
26.03.2019 Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Ябланица- улица „М.Петков“ от О.Т. 259 до О.Т. 165 II етап – Висока зона от О.Т. 259 до О.Т. 246
19.03.2019 Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Ябланица
18.03.2019 Пазарни консултации - „Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV.289, кв.10, с. Брестница, община Ябланица“, Етап 1,
13.03.2019 Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за консултации за икономическа устойчивост за проект "ремонт,оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ "Христо Ботев",урегулиран поземлен имот Iv ,289,кв.10 с.Брестница, община Ябланица"Етап 1
08.03.2019 Пазарни консултации -за извършване на строителен надзор за обект „Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV.289, кв.10, с. Брестница, община Ябланица“, Етап 1
28.02.2019 Изпълнение на СМР на обект: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА гр. ЯБЛАНИЦА - улица: „М. Петков” от ОТ 259 до ОТ 165 II ЕТАП - ВИСОКА ЗОНА от ОТ 259 до ОТ 246
04.09.2018 Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км.общинска пътна мрежа и 103,01 км., уличнна пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2018 - 2019 година.
06.07.2018 Пазарни консултации „Благоустрояване и озеленяване на двора на Детска градина „Райна Княгиня“ – гр. Ябланица
28.06.2018 Пазарни консултации - "Строителство и реконструкция на съществуваща улица "Васил Левски", гр.Ябланица, общ.Ябланица, обл.Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащи тротоари и съоръжения към нея"
28.06.2018 Пазарни консултации - Строителство и реконструкция на съществуваща улица "Стара планина", с.Златна Панега, община Ябланица, обл.Ловеч, от км 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения.
11.06.2018 Доставка на хранителни продукти на нуждите на ДСП - община Ябланица
22.05.2018 Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 - Доставка на Бензин А95 H,Обособена позиция 2 - Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 -доставка на Пропан - бутан
27.03.2018 Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица
08.11.2017 Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Ябланица.
05.09.2017 №1.Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км. общинска пътна мрежа и 103,01 км. улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2017 - 2018 г.
31.08.2017 Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Ябланица.
23.05.2017 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - Община Ябланица
17.05.2017 Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 – Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 – Доставка на Пропан-бутан
28.03.2017 "Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица".
12.09.2016 Пазарни консултации -Доставка и монтаж на оборудване за многофункционална зала в читалище "Борба" с.Орешене
11.07.2016 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - община Ябланица
21.06.2016 Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 – Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 – Доставка на Пропан-бутан
31.05.2016 Ремонт на улици "хан Крум" и ген.Столетов" в гр.Ябланица и общински път "мах.Нановица", общ.Ябланица