ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


08.07.2019 Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на "Домашен социален патронаж"

2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства

7. Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите