ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 

На 13.12.2023 г. от 10:00 часа, ПК "Образование , култура1 здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм ще проведе заседание при следния проект за дневен ред....

 

Покана обществено обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социалните услуги за повече информация тук.....

 

11.10.2023г.Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво,който се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.(материал за публично обсъждане) 

11.10.2023г.Предложение за национална карта на социалните услуги.(за публично обсъждане)

 

Във връзка с ДДС №03/03.05.23 г. на Министерство на финансите относно:

изискванията за структурата, формата и съдържанието на платежните документи, считано от 01.10.2023г., се прилагат новите образци, които може да видите тук :. .......

 

ВНИМАНИЕ!ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ!ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК.....

 

 

 ПОКАНА  ЗА ОБЩЕСТЕВНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ. 

 

 МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ-ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК....

 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ - информация тук...


На 06.03.2023 г., Община Ябланица подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 214 292.91 лв. Проектните дейности стартираха, считано от 06.03.2023 г., а услугите по проекта ще се предоставят за срок от 12 месеца, считано от 06.04.23 год. за повече информация тук....


Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“

П О К А Н А

На 06.04.2023 г., от 12.00 ч. в офиса на Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“ – гр. Ябланица, ул. „Генерал Гурко“ № 18, ще се проведе конференция по Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Екип на проекта


 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ТУК.......

СПИСЪЦИ С ЛИЦА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2023 ГОД., ПО РЕДА НА ЧЛ.111 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ-ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК....

 
На 06.03.2023 г., Община Ябланица подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 214 292.91 лв. Проектните дейности стартираха, считано от 06.03.2023 г., а услугите по проекта ще се предоставят за срок от 12 месеца, считано от 06.04.2023 година още за повече информация тук.....

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ГРАЖДАНИ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, И ДР.), че до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в Басейнова Дирекция „Дунавски район“(БДДР) - Плевен, съгласно изискванията на § 41 на Преходните и заключителни разпоредби(ПЗР) на Закона за изменение и допълнение(ЗИД) на Закона за опазване на околната среда(ЗООС) (във връзка с изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.).

Заявления могат да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

По-подробна информация можете да намерите на страницата на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – Плевен

http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/

Информация за регистрация на съоръжения, може да потърсите на телефон:

0886 901 907 , 06991/21-26

 

 

 

 

Със заповед № ЛС-131/30.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са обявени 3 (три) матроски (войнишки) длъжности във военно формирование 52660 – гр. Варна от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

Със заповед № ЗРД-576/24.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 18 (осемнадесет) вакантни длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва: Военно формирование 22980 – София – 2 бр., в.ф. 52210 – Банкя – 4 бр. и в.ф. 28860 – Горна Малина – 12 бр.

 

 

 

План за интегрирано развитие на община Ябланица 2021-2027г.

Съобщение -Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор повече информация тук............

  

 

 

 

 

Правила за предотвъртяване на пожари

ВАЖНО! 02.08.2021г.Заповед №781/02.08.2021г. за въвеждане на ограничения във водоподаването за питейно битови нужди за с.Голяма Брестница считано от 02.08.2021г.

ВАЖНО! 02.08.2021г.Заповед №780/02.08.2021г. за въвеждане на ограничения във водоподаването за питейно - битови нужди за град Ябланица-висока зона считано от 02.08.2021г.

 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Име на бенефициента: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

Начало: 15.03.2021 г.

Край: 30.06.2022 г.

Стойност: 191 846,60 лв.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

 

 

 

съобщение

за

ДЕЙНОСТ

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19“

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомяваме ви, че от 01.02.2021 г. стартира реализирането на операция

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ на територията на община Ябланица.

Изпълнението на дейностите се финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Конкретните цели на операцията са:

 

Ÿ Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са затруднени да осигурят сами прехраната си;

Ÿ Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи за община Ябланица е 170 лица.

Размерът на финансиране на услугата за едно лице за един ден е 2,70 лв., което включва:

Ÿ супа,

Ÿ основно ястие,

Ÿ хляб,

Ÿ веднъж седмично десерт

Целеви групи:

 

Ÿ Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Ÿ Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Ÿ Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Продължителността на предоставяне на топъл обяд е 61 /шестдесет и един/ работни дни, в периода от 01.02.2021 г. до 27.04.2021 г. вкл.

Лицата, желаещи да получават топъл обяд следва да подадат Заявление-декларация по образец в общинска администрация – гр. Ябланица, пл. „Възраждане” № 3.

Комисия, назначена от кмета на Община Ябланица ще разгледа подадените заявления, ще изпрати списък по образец до Дирекция “Социално подпомагане гр. Луковит, ИРМ – гр. Ябланица, която да извърши оценяване принадлежност на кандидатите към целевите групи. След като разгледа получената информация от Д“СП“ гр. Луковит, комисията ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 01.02.2021 г. – 27.04.2021 г.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Критерии за подбор и класиране на потребителите от целевите групи:

Ø Най-нисък размер на дохода, под линията на бедността, определена за страната;

Ø Здравословно състояние;

Ø Възраст;

Ø Семейно положение;

Ø Социален статус.

За повече информация и разяснения телефон: 06991 / централа: 21-26 вътр. 113

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

ИНЖ. НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

Заявление - деклараци за повече информация тук.......

Годишен отчет за изпърнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ.

 

Със заповед № ОХ-718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 2 /две/ офицерски длъжности във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 - Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина.

 

 

 

Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че със Заповед №322/20.03.2020 г. на Кмета на община Ябланица - инж. Найден Найденов е открита денонощна телефонна линия 0886 78 55 55 за сигнализиране на извършени нарушения по предприетите мерки срещу разпространението на КОРОНАВИРУС COVID-19.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШИЯ ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ! ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО!

 

 

ВАЖНО! Предпазни мерки за граждани РЗИ ЛОВЕЧ


Съобщение да собствениците на кучета

05.02.2020г.Информация относно приемане на заявления за издаване и подмяна на български лични документи през 2020г.

Нови мерки срещу шума на обществени места повече информация тук........


Перлата на Предбалкана!

Със своето богато историческо наследство и географско положение България приканва с гостоприемството, с обичайте и фолклора, с духовността и щедростта на своя народ да я посетите.

И една малка част от нея, разположена в полите на Предбалкана, ще Ви разкаже за живота на траки, римляни и славяни.. За горди балканджии, които не се спрели пред трудностите на времето и са поставили основите на една успешно вървяща напред община - община Ябланица - Перлата на Предбалкана!

Не пропускайте да видите!

Природните забележителности намиращи се на територията на общината предлагат интересни преживявания и забавления през свободното време.. повече

Инвестиционен профил на община Ябланица

Икономическия облик на община Ябланица през последните години започна да се променя, като визията за растеж и развитие на ръководството на общината извежда на преден план просперирането на общината и нейното устойчиво развитие, което може да се постигне чрез осигуряването на условия за динамичен икономически растеж, модернизиране на инфраструктурата, повишена трудова заетост и прилагане на съвременни технологии.

Местната власт счита, че устойчивото развитие на общината ще се осъществи на основата на ефективното използване на местните ресурси, запазвайки богатото културно, историческо и природно наследство, чрез осигуряване на съвременни услуги с високо качество и ефективност.. повече