ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Стартира кампанията за подаване на заявления за закупуване на дърва за огрев.Желаещите жители на община Ябланица да бъдат включени в списъците за закупуване на дърва трябва да подадат заявление по образец до 31 март 2024 г.

за град Ябланица:в деловодството на Община Ябланица, пл. „Възраждане“ № 3

за останалите населени места на територията на община Ябланица:в съответното кметство.

Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи е до 10 пространствени куб.м.

Право да закупуват дърва за огрев имат физически лица, които не са търговци-за лична употреба, без право на продажба и са представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в  населено място на територията на община Ябланица.

 

 ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ В ДОМА ПРЕЗ ЕЗС - ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК....

 Програма-"Укрепване на общинския капацитет в община Ябланица" -повече информация тук..... 

Програма "Грижа в дома" за повече информация тук....

Прогрома развитие на човешките ресурси за повече информация тук.....

Покана обществено обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социалните услуги за повече информация тук.....

 

11.10.2023г.Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво,който се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.(материал за публично обсъждане) 

11.10.2023г.Предложение за национална карта на социалните услуги.(за публично обсъждане)

 

Във връзка с ДДС №03/03.05.23 г. на Министерство на финансите относно:

изискванията за структурата, формата и съдържанието на платежните документи, считано от 01.10.2023г., се прилагат новите образци, които може да видите тук :. .......

 

ВНИМАНИЕ!ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ!ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК.....

 

 

 ПОКАНА  ЗА ОБЩЕСТЕВНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ. 

 

 МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ-ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК....

 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ - информация тук...


На 06.03.2023 г., Община Ябланица подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 214 292.91 лв. Проектните дейности стартираха, считано от 06.03.2023 г., а услугите по проекта ще се предоставят за срок от 12 месеца, считано от 06.04.23 год. за повече информация тук....


Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“

П О К А Н А

На 06.04.2023 г., от 12.00 ч. в офиса на Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“ – гр. Ябланица, ул. „Генерал Гурко“ № 18, ще се проведе конференция по Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Екип на проекта


 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ТУК.......

СПИСЪЦИ С ЛИЦА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2023 ГОД., ПО РЕДА НА ЧЛ.111 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ-ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК....

 
На 06.03.2023 г., Община Ябланица подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0180-С01 „Грижа в дома в Община Ябланица“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 214 292.91 лв. Проектните дейности стартираха, считано от 06.03.2023 г., а услугите по проекта ще се предоставят за срок от 12 месеца, считано от 06.04.2023 година още за повече информация тук.....

 

 

 

План за интегрирано развитие на община Ябланица 2021-2027г.

Съобщение -Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор повече информация тук............

  

     

 

 

 

 

съобщение

за

ДЕЙНОСТ

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19“

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомяваме ви, че от 01.02.2021 г. стартира реализирането на операция

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ на територията на община Ябланица.

Изпълнението на дейностите се финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Конкретните цели на операцията са:

 

Ÿ Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са затруднени да осигурят сами прехраната си;

Ÿ Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи за община Ябланица е 170 лица.

Размерът на финансиране на услугата за едно лице за един ден е 2,70 лв., което включва:

Ÿ супа,

Ÿ основно ястие,

Ÿ хляб,

Ÿ веднъж седмично десерт

Целеви групи:

 

Ÿ Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Ÿ Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Ÿ Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Продължителността на предоставяне на топъл обяд е 61 /шестдесет и един/ работни дни, в периода от 01.02.2021 г. до 27.04.2021 г. вкл.

Лицата, желаещи да получават топъл обяд следва да подадат Заявление-декларация по образец в общинска администрация – гр. Ябланица, пл. „Възраждане” № 3.

Комисия, назначена от кмета на Община Ябланица ще разгледа подадените заявления, ще изпрати списък по образец до Дирекция “Социално подпомагане гр. Луковит, ИРМ – гр. Ябланица, която да извърши оценяване принадлежност на кандидатите към целевите групи. След като разгледа получената информация от Д“СП“ гр. Луковит, комисията ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 01.02.2021 г. – 27.04.2021 г.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Критерии за подбор и класиране на потребителите от целевите групи:

Ø Най-нисък размер на дохода, под линията на бедността, определена за страната;

Ø Здравословно състояние;

Ø Възраст;

Ø Семейно положение;

Ø Социален статус.

За повече информация и разяснения телефон: 06991 / централа: 21-26 вътр. 113

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

ИНЖ. НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

Заявление - деклараци за повече информация тук.......

Годишен отчет за изпърнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ.

  

Съобщение да собствениците на кучета

 

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Ябланица 2023 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Ябланица 2023 -2027 г.


Перлата на Предбалкана!

Със своето богато историческо наследство и географско положение България приканва с гостоприемството, с обичайте и фолклора, с духовността и щедростта на своя народ да я посетите.

И една малка част от нея, разположена в полите на Предбалкана, ще Ви разкаже за живота на траки, римляни и славяни.. За горди балканджии, които не се спрели пред трудностите на времето и са поставили основите на една успешно вървяща напред община - община Ябланица - Перлата на Предбалкана!

Не пропускайте да видите!

Природните забележителности намиращи се на територията на общината предлагат интересни преживявания и забавления през свободното време.. повече

Инвестиционен профил на община Ябланица

Икономическия облик на община Ябланица през последните години започна да се променя, като визията за растеж и развитие на ръководството на общината извежда на преден план просперирането на общината и нейното устойчиво развитие, което може да се постигне чрез осигуряването на условия за динамичен икономически растеж, модернизиране на инфраструктурата, повишена трудова заетост и прилагане на съвременни технологии.

Местната власт счита, че устойчивото развитие на общината ще се осъществи на основата на ефективното използване на местните ресурси, запазвайки богатото културно, историческо и природно наследство, чрез осигуряване на съвременни услуги с високо качество и ефективност.. повече