ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

15.03.2021г. Кметът на община Ябланица инж.Найден Найденов свиква консултации за състав на ПСИК  за гласуване на на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация,съгласно закона за здравето при произвеждане на избори за Народни представители на 04  април 2021 година в община Ябланица, Консултациите ще се проведат на19 март, петък, от 10.00 ч., в кабинета на кмета на Община Ябланица. В тях могат да участват както представители на политическите сили, които имат парламентарни групи в 44-то Народно събрание така и партии и коалиции ,който имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България. Могат да участват и други партии и коалиции ,които не са парламентарно представени.

 

Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА за План за интегрирано развитие на община Ябланица 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Ябланица

 

 18.02.2021г.Кметът на община Ябланица инж.Найден Найденов свиква консултации за състава на секционните избирателни комисии във връзка с изборите за народни представители на 4 април.2021г.. Консултациите ще се проведат на 22 февруари, понеделник, от 9.30 ч., в кабинета на кмета на Община Ябланица. В тях могат да участват както представители на политическите сили, които имат парламентарни групи в 44-то Народно събрание така и партии и коалиции ,който имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България. Могат да участват и други партии и коалиции ,които не са парламентарно представени.

 

 

съобщение

за

   ДЕЙНОСТ

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19“

по Оперативна програма за храни и/или          основно материално подпомагане 2014-2020 г.

 

    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

 Уведомяваме ви, че от 01.02.2021 г. стартира реализирането на операция     

 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ на територията на община Ябланица.

Изпълнението на дейностите се финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

  Конкретните цели на операцията са:

 

Ÿ Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са затруднени да осигурят сами прехраната си;

Ÿ Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи за община Ябланица е 170 лица.

Размерът на финансиране на услугата за едно лице за един ден е 2,70 лв., което включва:

Ÿ супа,

Ÿ основно ястие,

Ÿ хляб,

Ÿ веднъж седмично десерт

  Целеви групи:  

 

Ÿ Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Ÿ Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Ÿ Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 Продължителността на предоставяне на топъл обяд  е 61 /шестдесет и един/ работни дни, в периода от 01.02.2021 г. до 27.04.2021 г. вкл.

 Лицата, желаещи да получават топъл обяд следва да подадат Заявление-декларация по образец в общинска администрация – гр. Ябланица, пл. „Възраждане” № 3.

Комисия, назначена от кмета на Община Ябланица ще разгледа подадените заявления, ще изпрати списък по образец до Дирекция “Социално подпомагане     гр. Луковит, ИРМ – гр. Ябланица, която да извърши оценяване принадлежност на кандидатите към целевите групи. След като разгледа получената информация от Д“СП“ гр. Луковит, комисията ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 01.02.2021 г. – 27.04.2021 г.

 

Критерии за подбор и класиране на потребителите от целевите групи:

Ø  Най-нисък размер на дохода, под линията на бедността, определена за страната;

Ø  Здравословно състояние;

Ø  Възраст;

Ø  Семейно положение;

Ø  Социален статус.

 За повече информация и разяснения телефон: 06991 / централа: 21-26 вътр. 113

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

ИНЖ. НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

Заявление - деклараци за повече информация тук....... 

Годишен отчет за изпърнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ.

 Обява военно окръжие II степен  Ловеч - със Заповед №ОХ-23/13.01.21г.

Обява военно окръжие II степен Ловеч - със Заповед №ОХ-22/13.01.21г.

Обявление за набиране на преброители и котрольори за предстоящето през януари и февруари 2021г.Преброяване на населението и жилищния фонд-повече информация тук 

 Със заповед № ОХ-718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 2 /две/ офицерски длъжности във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 - Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Със Заповед № 805/25.08.2020 г. на кмета на община Ябланица се забранява ползването на питейна вода за не питейно-битови нужди на територията на кв. "Горно Шумнене", мест. "Девет дола" и мест. "Ламбовци" в гр. Ябланица Заповед № 805/25.08.2020 г.

 Важно! Община Ябланица е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Цялата информация относно относно предстоящите дейности може да следите ТУК на електронната страницата на общината.Благодарим на всички който се включват и ще се включват в разработването на един от най-важните стратегически документи на общината.Мнението на всички Вас е важно.Очакваме вашето участие при предстоящите дебати.

 Информационен бюлетин 1 относно разработване на План за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021 -2027.

 Информационен бюлетин 2.относно разработване на план за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021-2027

 

  Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че със Заповед №322/20.03.2020 г. на Кмета на община Ябланица - инж. Найден Найденов е открита денонощна телефонна линия 0886 78 55 55 за сигнализиране на извършени нарушения по предприетите мерки срещу разпространението на КОРОНАВИРУС COVID-19.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШИЯ ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ! ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО!

 

 Съобщение съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за изготвен "Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона за обект7 Каптиран извор КИ "Синия вир", разположен в землището на с. Голяма Брестница, ЕКАТТЕ 15655, общ. Ябланица, обл. Ловеч"

 ВАЖНО! Предпазни мерки за граждани РЗИ ЛОВЕЧ


 Съобщение да собствениците на кучета

05.02.2020г.Информация относно приемане на заявления за издаване и подмяна на български лични документи през 2020г. 

  Нови мерки срещу шума на обществени места повече информация тук........

 

 


 


Перлата на Предбалкана!

Със своето богато историческо наследство и географско положение България приканва с гостоприемството, с обичайте и фолклора, с духовността и щедростта на своя народ да я посетите.

И една малка част от нея, разположена в полите на Предбалкана, ще Ви разкаже за живота на траки, римляни и славяни.. За горди балканджии, които не се спрели пред трудностите на времето и са поставили основите на една успешно вървяща напред община - община Ябланица - Перлата на Предбалкана!

Не пропускайте да видите!

Природните забележителности намиращи се на територията на общината предлагат интересни преживявания и забавления през свободното време.. повече

Инвестиционен профил на община Ябланица

Икономическия облик на община Ябланица през последните години започна да се променя, като визията за растеж и развитие на ръководството на общината извежда на преден план просперирането на общината и нейното устойчиво развитие, което може да се постигне чрез осигуряването на условия за динамичен икономически растеж, модернизиране на инфраструктурата, повишена трудова заетост и прилагане на съвременни технологии.

Местната власт счита, че устойчивото развитие на общината ще се осъществи на основата на ефективното използване на местните ресурси, запазвайки богатото културно, историческо и природно наследство, чрез осигуряване на съвременни услуги с високо качество и ефективност.. повече