ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


19.03.2019 Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Ябланица

2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства

3. Разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

12. Съобщение за отваряне на ценови предложения

4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

5. Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

6. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки