ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


16.08.2019 Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км.общинска пътна мрежа и 103,01 км.улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2019 -2020 година.

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства

11. Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

5. Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях