ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


28.02.2019 Изпълнение на СМР на обект: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА гр. ЯБЛАНИЦА - улица: „М. Петков” от ОТ 259 до ОТ 165 II ЕТАП - ВИСОКА ЗОНА от ОТ 259 до ОТ 246

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

11. Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

5. Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства