ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


07.05.2020 Аварийно възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р.Вит, в регулационните граници на с.М.Извор, община Ябланица

2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства

12. Съобщение за отваряне на ценови предложения

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите