ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


22.05.2018 Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 - Доставка на Бензин А95 H,Обособена позиция 2 - Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 -доставка на Пропан - бутан

2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства

7. Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

5. Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях