ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


04.05.2020 "Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване за възстнановяване и осигуряване на проводимостта на речно корито-дере, в регулационните граници на гр.Ябланица, община Ябланица

12. Съобщение за отваряне на ценови предложения

2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства

4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки