ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


31.05.2016 Ремонт на улици "хан Крум" и ген.Столетов" в гр.Ябланица и общински път "мах.Нановица", общ.Ябланица

2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства

7. Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

11. Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

5. Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях