ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 

ПРОМИШЛЕНОСТ
За да се развиват повечето отрасли на промишлеността, е необходима техническа инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини, подходящи природни природно-климатични условия и предприемчивост. Община Ябланица в значителна степен разполага с тях, а като вземат предвид и традициите в развитието на определени производства и занаяти, то с основание може да се твърди, че в нея са налице благоприятни условия за развитието на промишлеността. В община Ябланица се развиват следните подотрасли на промишлеността: мебелна промишленост, шивашко производство, производство на четки за бита и промишлени нужди, производство на PVC дограма, строителство и др.
От промишлените дейности на територията на общината се развива циментопроизводство, добив на инертни материали (наличие на глина, варовик, мрамор и други и тяхната преработка: фасадни плочи, бетонни изделия, бордюри, строителни материали, предмети за бита и др.), металообработка, сладкарска промишленост и шивашка промишленост.
През 2011 г. в община Ябланица 35 % от наетите лица по служебно и трудово правоотношение са в отрасъл „Преработваща промишленост”. За сравнение, през 2008 г. наетите лица са 539 души или 37,4% от всички наети в общината. За отрасловата структура на промишленото производство може да се съди по обема на произведената промишлена продукция, нетните приходи от продажби и броя на наетите лица. През 2005 г. произведената промишлената продукция е за 131229 хил. лв., а нетните приходи от продажби са 134105 хил. лв. Стойностният обем на произведената продукция през 2008 г. нараства на 256251 хил. лв. или увеличаване с 95,3%. Нетните приходи от продажби през 2008 г. също нарастват и са в размер на 248240 хил. лв.
През 2007 г. на територията на общината функционират 15 предприятия от отрасъл „Промишленост”. Техният брой нараства на 17 през 2011 г. (таблица 8.).
 
Таблица 8. Основни показатели за предприятията от отрасъл „Промишленост”
за община Ябланица за периода 2007-2011 г.
 
Години
Предприятия
(бр.)
Нетни приходи от продажби (хил. лв.)
Заети лица
(бр.)
ДМА
(хил. лв.)
2007
15
185868
575
138104
2008
16
248240
546
143942
2009
17
114026
533
137771
2010
13
84143
435
153969
2011
17
73661
415
160076
 
Броят на заетите лица в отрасъл „Промишленост” в община Ябланица намалява от 575 души през 2007 г. до 415 души през 2011 г. (фиг. 21.). За периода 2007-2011 г. средногодишният брой на заетите лица намалява със 160 души. Средногодишният темп на прираста показва, че заетите лица в промишлеността намаляват с 29,3%. На един процент от прираста съответства намаляване на заетите лица с 5 души.
Фиг. 21. Динамика на заетите лица в отрасъл „Промишленост”
на територията на община Ябланица за периода 2007-2011 г.
 
 
Нетните приходи от продажби на фирмите от отрасъл „Промишленост” в общината са 185868 хил. лв. през 2007 г. и намаляват до 73661 хил. лв. през 2011 г. (фиг. 22.). Средногодишното намаляване на нетните приходи от продажби на промишлените фирми е с 28051,8 хил. лв., а средногодишният темп на прираст показва намаляване на приходите от продажби с 20,7%. На един процент от прираста се падат 1580,7 хил. лв. намаляване на нетните приходи от продажби. Проследяването на динамиката на нетните приходи от продажби показва устойчива тенденция към намаляване, която ако се запази в следващите години, ще е предпоставка за отслабване на местната икономика, за нарастване на безработицата и за намаляване на заетостта.
 
Фиг. 22. Динамика на нетните приходи от продажби и ДМА в отрасъл „Промишленост”
 на територията на община Ябланица за периода 2007-2011 г.
 
Дълготрайните материални активи на фирмите от отрасъл „Промишленост” през 2007 г. са за 138104 хил. лв. и нарастват до 160076 хил. лв. през 2011 г. За периода 2007-2011 г. ДМА на фирмите нарастват средно с 5493 хил. лв. Средногодишният темп на прираст на ДМА във фирмите е 3,8%, като на 1% съответства нарастване на активите с 1434,5 хил. лв.
На промишлените предприятия от община Ябланица се падат около 2 % от всички промишлени предприятия на територията на областта (таблица 9). През 2007 г. и особено през 2008 г. промишлеността е важен и доминиращ отрасъл на местната икономика, тъй като относителният дял на нетните приходи от продажби на промишлените предприятия в общината формира 20-26% от показателя за областта. През следващите години относителният дял на нетните приходи от продажби намалява и през 2011 г. промишлените предприятия от общината формират 8,1 % от нетните приходи от продажби за областта. Заетите в промишлеността в общината представляват средно около 3% от заетите в промишлеността на областта. Промишлените предприятия от общината притежават 27% от дълготрайните материални активи в промишлеността за област Ловеч. В заключение може да се изтъкне, че промишлените предприятия от общината са малко на брой, но генерират значителни нетни приходи от продажби и притежават малко над 25% от ДМА за областта.
 
Таблица 9. Относителен дял на основните показатели за промишлеността на община Ябланица спрямо показателите за промишлеността в област Ловеч за периода 2007-2011 г.
 
Години
Предприятия
Нетни приходи от продажби
Заети лица
ДМА
2007
1.8
20.1
3.0
27.8
2008
1.8
26.2
2.9
26.4
2009
2.1
15.0
3.4
23.6
2010
1.6
10.3
3.0
25.5
2011
2.2
8.1
2.8
26.3
 
За периода 2007-2011 г. броят на предприятията в общината от подотрасъл „Производство на хранителни продукти, спиртни напитки и тютюневи изделия” намалява. През 2007 г. работещите предприятия са 16, а през 2011 г. – 13 (таблица 10). Тези фирми се занимават с производството на хляб и хлебни изделия, на месо и месни произведения, на мляко и млечни продукти.
 
 
Таблица 10. Основни показатели за подотрасъл „Производство на хранителни продукти, спиртни напитки и тютюневи изделия” за община Ябланица за периода 2007-2011 г.
 
Години
Предприятия
(бр.)
Нетни приходи от продажби
(хил. лв.)
Заети лица
(бр.)
ДМА
(хил. лв.)
2007
3
563
34
284
2008
6
1024
86
1494
2009
6
..
106
1705
2010
6
2848
93
1445
2011
5
1777
75
957
 
 
Броят на заетите лица в производството на хранителни продукти се увеличава от 34 души през 2007 г. до 106 души през 2009 г. (фиг. 23.). Средногодишното нарастване на заетите лица е с 10 души, или средногодишно заетите в тези производства намаляват с 20,9%. Намаляването на броя на заетите лица в тези фирми, особено през 2009 г. е повлияно от икономическата криза, в резултат на която се свива потреблението и се намалява производството.
 
 
Фиг. 23. Заети лица във фирмите от подотрасъл „Производство на хранителни продукти, спиртни напитки и тютюневи изделия” в община Ябланица за периода 2007-2011 г.
 
За периода 2007-2011 г. нетните приходи от продажби на фирмите не се изменят еднопосочно, а напротив, след първоначалния спад, следва нарастване. Нетните приходи от продажби през 2007 г. са 563 хил. лв. и нарастват до 1777 хил. лв. през 2011 г. Проследяването на динамиката им показва, че фирмите сравнително добре са успели да се адаптират към новите условия, а и продуктите, които предлагат, са добре приети на пазара. За периода дълготрайните материални активи (ДМА) на фирмите се увеличават средно с 168,25 хил. лв. (фиг.24.). Средногодишният темп на нарастване на ДМА на фирмите е 35,5%, като на 1% съответства нарастване на активите с 12,32 хил. лв.
 
Фиг. 24. ДМА на фирмите от подотрасъл „Производство на хранителни продукти, спиртни напитки и тютюневи изделия” в община Ябланица за периода 2007-2011 г.
 
На предприятията от подотрасъл „Производство на хранителни продукти, спиртни напитки и тютюневи изделия” в община Ябланица се падат 5 % от предприятията от този подотрасъл в област Ловеч, но те формират под 1% от нетните приходи от продажби, в тях са заети около 3% от заетите в подотрасъла за областта, а активите им са около 1,4% от всички активи в подотрасъла.
За развитието на промишлеността в община Ябланица могат да се направят следните изводи:
·        В промишлените предприятия работят около 35% от заетите лица в общината.
·        Нетните приходи от продажби на фирмите от отрасъл „Промишленост” в общината са 185868 хил. лв. през 2007 г. и намаляват до 73661 хил. лв. през 2011 г. Динамиката на нетните приходи от продажби показва устойчива тенденция към намаляване, която ако се запази в следващите години, ще е предпоставка за отслабване на местната икономика, за нарастване на безработицата и за намаляване на заетостта.
·        Дълготрайните материални активи на фирмите от отрасъл „Промишленост” в общината се увеличават средно с 3,8%. Темповете, с които нарастват активите не са достатъчни за обновяване на производствените мощности, в резултат на което да се постигне повишаване на производителността на труда, по-високо качество на произвежданата продукция, повишаване на конкурентноспособността на фирмите, отговаряне на изискванията за намаляване замърсяването на околната среда и др.
·        През 2007 г. и особено през 2008 г. промишлеността е важен и доминиращ отрасъл на местната икономика, тъй като относителният дял на нетните приходи от продажби на промишлените предприятия в общината формира 20-26% от показателя за областта.
·        В община Ябланица има традиции в промишлеността и особено в някои подотрасли, които могат и трябва да се използват с цел развитие на местната икономика, повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението.
Местната администрация трябва да съдейства на бизнеса като направи всичко необходимо за повишаване на инвеститорския интерес към общината. За успешното развитие на промишлеността в община Ябланица могат да се използват възможностите за финансиране, които се предоставят по различни европейски програми. По оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” се предоставят средства за технологична модернизация на производството, за внедряване на иновативни продукти, процеси и технологии; за въвеждане на международно признати стандарти за качество и системи за управление в предприятията, намаляване на енергийната консумация и др. За повишаване квалификацията на персонала, за преквалификация и за усвояване на нови професии може да се използват възможностите, които предоставя ОП „Развитие на човешките ресурси”.
По-важните проблеми, на които трябва да се обърне внимание, са следните:
·         Повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция;
·         Недостатъчно успешно въвеждане на иновации и модернизация на производствата;
·         Високата енергоемкост на производството;
·         Занижена инвестиционна активност;
·         Ниска квалификация на работната сила;
·         Ниско заплащане и липса на мотивация на персонала;
·         Недостатъчна популярност на произвежданите продукти.