ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

Транспортната инфраструктура е с местно, национално и международно значение – територията на община Ябланица е в близост до преминаващите международни транспортни коридори № 4, № 7 и № 9. Най-преките пътни връзки с тези три коридора са: Е – 83 /Ябланица – Правец – Ботевград, включващ се в обхвата на коридор № 4/, Е – 83 /Ябланица – Луковит – Плевен – Свищов, включващ се в обхвата на коридор № 7/ и Е – 772 /Ябланица – Угърчин – Севлиево – Велико Търново, включващ се в обхвата на коридор № 9/.
            Територията на община Ябланица е обхваната от доста добре развита пътна мрежа, която е в сравнително добро състояние и възлиза на 122,6 км, които включват:
·         ІV-то класни пътища – 49.60 км.
·         І-во класни пътища: І – 4 – София - Варна – 9 км; І – 3 – Софи я - Русе – 16 км. Общо 25 км.
·         ІІІ-то класни пътища: ІІІ клас – 358 – Гложене – разклона с. Орешене – 15 км; ІІІ клас – 103 – Бакъла – Златна Панега – Роман – 23 км. Общо 38 км третокласни пътища.
През общината преминава участък от автомагистрала “Хемус” както следва: от 63 км до 70 км – 7 км и връзката “Прелог” – 3км , който общо е 10 км.
Пътната инфраструктура е изцяло покрита с трайна настилка, която е почти изцяло обновена след реализирани проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на територията на общината.
Общественият превоз на пътници на територията на общината се изпълнява от фирма ЕТ „ПЕТЯГОШТРАНСПОРТ – Васил Георгиев с. Петревене. Превоз на пътници се осъществява и от транспортни фирми за автобусни превози: „Елит бус” гр. Ловеч; „Нешев” гр. Троян; „Витоша експрес” гр. Ловеч; „Валенсия” гр. Тетевен; „Борисов” гр. Плевен; Други, в съответните направления.
Няколко са фирмите, които извършат превози на товари и предоставят услуги в сферата на транспорта, включително на вътрешния и международния пазар:ЕТ „Бобо – V – Борислав Нейков” гр. Ябланица;„Агромеханизация” ЕООД с. Брестница;„Ай Джи Консултинг” ЕООД гр. Ябланица.

 

Общината разполага с достатъчен наличен воден ресурс за битови и промишлени нужди. Водопреносната мрежа е изградена във всички населени места на общината, водоподаването е нормално и няма режим.
През периода 2008-2010 г. към различни финансиращи програми са изпълнени проекти за реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа в селата Орешене, Брестница, Добревци, Батулци и Ябланица с обща дължина над 17 500 л. м. водопровод. Реконструирана и подменена с полиетиленови тръби е около 25% от водоснабдителната мрежа на общината. 
Водоснабдяването на селищата от община Ябланица се осъществява от:
·        Водоснабдителна група “Златна Панега-Западен клон“ – обхваща селата Златна Панега, Добревци, Дъбравата, Орешене и Батулци;
·        Водоснабдителна група “Гложене“, чрез помпена станция “Видрите“ – обхваща гр. Ябланица, с. Брестница, с. Малък извор.
·        Местни водоизточници – с. Добревци, с. Батулци, с. Дъбравата, с. Орешене, и с. Голяма Брестница, с. Малък извор.
·        Водоснабдителната мрежа на общината се стопанисва и обслужва от експлоатационно дружество „В и К Ловеч” АД.
Канализационната мрежа в гр. Ябланица е изградена на 90%. Съществуващата канализационна мрежа в централната градска част е изградена през миналия век. Същата е строена по стопански начин. Положените тръби са бетонови с диаметри Ø 200мм; Ø 300мм; Ø 500мм и Ø 1000мм. Общата дължина на съществуващата мрежа е около 8 200 м. До момента тя се зауства в р. Ябланска директно или чрез септични ями и попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води и заустване на отпадните води в преминаващите през града дерета, които ги отвеждат директно в реката.
От 2012 г. има изработен технически проект за обект „Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносна мрежа и пречистване водите на град Ябланица - Първи етап - изграждане на ПСОВ”, с подобект „Главен събирателен довеждащ колектор до ПСОВ на гр. Ябланица” и подобект „ПСОВ на гр. Ябланица”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е в процес на строителство.
С проекта се предвижда изграждането на два главни колектора и два подколектора, довеждащ колектор с обща дължина 4 200 м и ПСОВ. След изпълнението на колекторите и ПСОВ ще се предотврати замърсяването на река Ябланска от водите, зауствани в нея, от съществуващата частична канализация на централната зона от града.
Състоянието на съществуващата канализационна мрежа може да се оцени като незадоволително, с необходимост от пълната й реконструкция. Освен реконструкцията на съществуващата канализация и привеждането й в съответствие с изискванията на нормативната база в град Ябланица, е необходимо и изграждането на канализационни мрежи в останалите населени места от общината.
 

 

ЕНЕРГИЙНА МРЕЖА И СИСТЕМИ
Енергийната система на територията на община Ябланица се управлява, стопанисва и поддържа от ЧЕЗ България ЕАД. Захранването с ел. енергия се извършва от Пост станция Златна Панега /110 х 20 х 6 КW/, която се захранва от Северен енергиен пръстен и в резерв от Пост станция Тетевен /110 х 20 КW/, която се свърза през гр. Етрополе с Южен енергиен пръстен. Като цяло електроснабдяването на територията на община Ябланица обхваща силно развита електроенергийна мрежа, включваща:
·         мрежи ниско напрежение – 172,530 км.
·         мрежи средно напрежение – 98,939 км.
·         кабели средно напрежение – 5,493 км.
·         кабели ниско напрежение – 46,150 км.
Общият брой на трафопостовете възлиза на 84 бр. Броят на потребителите на електроенергия, клиенти на ЧЕЗ, на територията на Община Ябланица са дадени в таблицата по-долу.
Брой клиенти Община Ябланица към 2012г.
Тип консуматор
Брой абонати
- битови нужди
4 355
- стопански цели
539
Общо
4 894
 
През второто полугодие на 2010 г. на територията на община Ябланица започнаха да се реализират проекти и да се изграждат малки фотоволтаични инсталации с цел производство и продажба на електроенергия. Тази възможност се предоставя от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като по нея ще бъдат субсидирани проекти за производство и продажба на енергия от фотоволтаични централи, вкл. и тяхното интегриране в преносната мрежа с мощност до 1 мегават. До момента са изградени 3 фотоволтаични централи – с. Добревци, с. Орешене и с. Златна Панега.