ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Наименование на проекта: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“

 

Бенефициент: Община Ябланица

 

Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0129-С01/27.05.2019г.

 

Срок на изпълнение: 36 месеца

 

Максимален размер на БФП: 746 969.90 лв. без ДДС

 

Цел на проекта: Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда в Община Ябланица, чрез реконструкция на публична инфраструктура – улици и прилежащи тротоари в две населени места на общината – гр. Ябланица и село Златна Панега, които да отговарят на съвременните екологични изисквания и да дават възможност за устойчиво развитие на обществото.

29.05.2019г.Информация за сключен договор

26.05.2022г.Информация за стартирало СМР за обекти: Стройтелство и реконструкция на съществуващи улица "Васил Левски"гр.Ябланица ,област Ловеч, от ОТ 158 до ОТ 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея и "Стройтелство и реконструкция на съществуваща улица "Столетов",гр.Ябланица, област Ловеч, от ОТ225 до ОТ 300 връзка с път от републиканската пътна мрежа III-358, гр.Ябланица до гр.Троян"

13.06.2022г.Информация за стартирало СМР за обект "Стройтелство и реконструкция на съществуваща улица "Стара Планина", с.Златна Панега,община Ябланица, област Ловеч,от к.0+00 до к.+760и прилежащите към нея тротоари и съоръжения"

 07.11.2022.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛИ СМР

 14.11.2022Г.Информация за приключили СМР