ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.
(Обнародвана, ДВ бр. 98 от 13.12.2011 г.) 

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за раз­ходите при предоставяне на обществена ин­формация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

  1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
  2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
  3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
  4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
  5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
  6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
  7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
  8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
  9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).

IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

 

Министър: С. Дянков