ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Общински съвет Ябланица определя политиката за изграждането и развитието на община Ябланица и контролира нейното осъществяване, като решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност в сферата на:

 1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 3. образованието;
 4. здравеопазването;
 5. културата;
 6. благоустрояването и комуналните дейности;
 7. социалните услуги;
 8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
 9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
 10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

Общинският съвет Ябланица:

 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 4. определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 6. определя размера на местните данъци и такси;
 7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината;
 8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 15. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 16. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 17. обсъжда и приема решения по предложения на кмета на общината и кметовете на кметства по въпроси от своята компетентност;
 18. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 19. одобрява символи и печат на общината;
 20. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 21. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 22. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
 23. в изпълнение на правомощията си по Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
 24. Общински съвет Ябланица решава и други въпроси с местно значение, определени със закон, които не са от изключителната компетентност на други органи.