ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Д-р Румен Гаврилов

Професия: лекар по дентална медицина

Образование: висше – ФДМ  Медицински университет София

Избран от : Коалиция,,Граждани за Общината”

Има дългогодишна обществена дейност:

 • три мандата заместник-председател ОбС;
 • пети мандат председател ОбС

За контакти:

 • Телефон: 06991 21 26, вътр.114
 • Електронна поща: [email protected] 

Приемни дни:

 • Вторник - от 14:00 часа до 16:00 часа
 • Петък - от 10:00 часа до 12:00 часа

Компетенции на Председателя на Общински съвет

 1. Свиква, открива, ръководи заседанията на Общинския съвет и отговаря за осигуряване на публичност на същите;
 2. Изготвя проект на дневния ред за заседанията на Общински съвет Ябланица, разпределя внесените проекти за наредби, правилници, инструкции и предложения за решения, както и други материали между комисиите съобразно тяхната компетентност, така и за сведение. Изпраща по компетентност до кмета, общинската администрация и други органи и институции постъпили материали и може да изисква от тях становища.;
 3. Координира работата на постоянните и временни комисии и може да участва в тяхната работа с право на съвещателен глас. Изразява мнение относно законосъобразността на внесените за разглеждане пред Постоянните комисии материали и дава указания за отстраняване на нередностите преди разглеждането им в Общинския съвет.
 4. Подпомага общинските съветници в тяхната дейност;
 5. Определя местата в заседателната зала на съветниците, другите присъстващи лица и гражданите;
 6. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 7. Следи за присъствието на съветниците на заседанията и неговите комисии и взема съответните мерки;
 8. Осигурява реда по време на заседанията и предприема спрямо нарушителите дисциплинарни мерки, предвидени в този правилник;
 9. Удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
 10. Удостоверява с подписа си верността на текста на приетите от общинския съвет актове;
 11. Организира, чрез служителя в звеното по чл. 29 от ЗМСМА нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в официалната интернет страница на общината и поставяне на видно място пред заседателната зала и във всички кметства на общината;
 12. Координира взаимоотношенията между общински съвет и общинска администрация;
 13. Представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 14. Осъществява връзките на ОбС с политическите партии, неправителствените организации и движения, както и с други органи на местното само управление в страната и чужбина;
 15. Приема граждани и представители на техните организации и изслушва предложения и молби от местно значение;
 16. Организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
 17. Провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
 18. Инициира обществен дебат и публични обсъждания на проблеми с обществена значимост;
 19. Определя представителите на Общински съвет в специализираните и други комисии съгласно чл. 27 от настоящия правилник.
 20. Следи за спазването на този правилник;