ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Община Ябланица се намира се в Северната част на Предбалкана и отстои на 85 км от София. Общинският център гр. Ябланица е разположен непосредствено до магистрала “Хемус”. Той е транспортен възел в следните направления: София – Варна, София - Русе, Тетевен – Враца, София – Габрово и др.

С Постановление на Министерски съвет от 27.VІІ.1969 г. Ябланица е обявена за град, а от 1979 г. за община. Тя е част от Ловешка област, има площ от 276 кв. км и се намира на 70 км от Областния център. Община Ябланица покрива 4.9 % от територията на Ловешка област и заема седмо място по големина в сравнение с другите седем общини от областта. Тя граничи с общините: Луковит, Правец, Роман и Тетевен.

Общината се състои от 9 населени места: гр. Ябланица, с. Златна Панега, с. Брестница, с. Добревци, с. Орешене, с. Батулци, с. Малък Извор, с. Брестница и с. Дъбравата. Населението на общината наброява 6830 души.

Община Ябланица се намира на 400 м надморска височина. Общината е разположена в средната подобласт на Предбалкана. От запад тя е ограничена от долините на река Бебраш, Малък Искър и Искър, а на запад се простира до долината на Стара река. Тази част от Предбалкана се отличава с добре изразен в широк обхват хълмист и нископланински релеф, над който доминират планините в горното течение на р. Вит. Релефът е пресечен, полупланински. Отличава се с карстови форми и богато растително и животинско разнообразие.

Тук варовиковите скали скали са в изобилие. Съществуват залежи на мрамор и скали, способстващи за производството на цимент в с. Златна Панега.