ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 

Общината разполага с достатъчен наличен воден ресурс за битови и промишлени нужди. Водопреносната мрежа е изградена във всички населени места на общината, водоподаването е нормално и няма режим.
През периода 2008-2010 г. към различни финансиращи програми са изпълнени проекти за реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа в селата Орешене, Брестница, Добревци, Батулци и Ябланица с обща дължина над 17 500 л. м. водопровод. Реконструирана и подменена с полиетиленови тръби е около 25% от водоснабдителната мрежа на общината. 
Водоснабдяването на селищата от община Ябланица се осъществява от:
·        Водоснабдителна група “Златна Панега-Западен клон“ – обхваща селата Златна Панега, Добревци, Дъбравата, Орешене и Батулци;
·        Водоснабдителна група “Гложене“, чрез помпена станция “Видрите“ – обхваща гр. Ябланица, с. Брестница, с. Малък извор.
·        Местни водоизточници – с. Добревци, с. Батулци, с. Дъбравата, с. Орешене, и с. Голяма Брестница, с. Малък извор.
·        Водоснабдителната мрежа на общината се стопанисва и обслужва от експлоатационно дружество „В и К Ловеч” АД.
Канализационната мрежа в гр. Ябланица е изградена на 90%. Съществуващата канализационна мрежа в централната градска част е изградена през миналия век. Същата е строена по стопански начин. Положените тръби са бетонови с диаметри Ø 200мм; Ø 300мм; Ø 500мм и Ø 1000мм. Общата дължина на съществуващата мрежа е около 8 200 м. До момента тя се зауства в р. Ябланска директно или чрез септични ями и попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води и заустване на отпадните води в преминаващите през града дерета, които ги отвеждат директно в реката.
От 2012 г. има изработен технически проект за обект „Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносна мрежа и пречистване водите на град Ябланица - Първи етап - изграждане на ПСОВ”, с подобект „Главен събирателен довеждащ колектор до ПСОВ на гр. Ябланица” и подобект „ПСОВ на гр. Ябланица”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е в процес на строителство.
С проекта се предвижда изграждането на два главни колектора и два подколектора, довеждащ колектор с обща дължина 4 200 м и ПСОВ. След изпълнението на колекторите и ПСОВ ще се предотврати замърсяването на река Ябланска от водите, зауствани в нея, от съществуващата частична канализация на централната зона от града.
Състоянието на съществуващата канализационна мрежа може да се оцени като незадоволително, с необходимост от пълната й реконструкция. Освен реконструкцията на съществуващата канализация и привеждането й в съответствие с изискванията на нормативната база в град Ябланица, е необходимо и изграждането на канализационни мрежи в останалите населени места от общината.