ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 

ЕНЕРГИЙНА МРЕЖА И СИСТЕМИ
Енергийната система на територията на община Ябланица се управлява, стопанисва и поддържа от ЧЕЗ България ЕАД. Захранването с ел. енергия се извършва от Пост станция Златна Панега /110 х 20 х 6 КW/, която се захранва от Северен енергиен пръстен и в резерв от Пост станция Тетевен /110 х 20 КW/, която се свърза през гр. Етрополе с Южен енергиен пръстен. Като цяло електроснабдяването на територията на община Ябланица обхваща силно развита електроенергийна мрежа, включваща:
·         мрежи ниско напрежение – 172,530 км.
·         мрежи средно напрежение – 98,939 км.
·         кабели средно напрежение – 5,493 км.
·         кабели ниско напрежение – 46,150 км.
Общият брой на трафопостовете възлиза на 84 бр. Броят на потребителите на електроенергия, клиенти на ЧЕЗ, на територията на Община Ябланица са дадени в таблицата по-долу.
Брой клиенти Община Ябланица към 2012г.
Тип консуматор
Брой абонати
- битови нужди
4 355
- стопански цели
539
Общо
4 894
 
През второто полугодие на 2010 г. на територията на община Ябланица започнаха да се реализират проекти и да се изграждат малки фотоволтаични инсталации с цел производство и продажба на електроенергия. Тази възможност се предоставя от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като по нея ще бъдат субсидирани проекти за производство и продажба на енергия от фотоволтаични централи, вкл. и тяхното интегриране в преносната мрежа с мощност до 1 мегават. До момента са изградени 3 фотоволтаични централи – с. Добревци, с. Орешене и с. Златна Панега.