ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Име Длъжност Етаж/Стая Централа Вътрешен
РЪКОВОДСТВО
инж. Найден Найденов Кмет ІІ/201 06991/21-26
факс 22-12
102
Цонка Николова-Василева Заместник-кмет ІІ/201 06991/21-26 106
Ивелин Йошев Секретар ІІ/204 06991/21-26 107
Ивелина Нинова Юрист ІІ/209 06991/21-26 123
Виолина Найденова Технически сътрудник ІІ/201 06991/21-26 101
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
д-р Румен Гаврилов Председател І/103 06991/21-26
факс 22-12
114
Любен Василев Заместник-председател І/103 06991/21-26 114
Цветомира Петрова Главн  експерт АИТООС І/103 06991/21-26 114
Заседателната зала ОбС - І/102 - -
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „Обща администрация”
Илонка Йотова Директор І/104 06991/21-26 120
Дилян Маринов Ст. експерт ОМП ІІ/212 06991/21-26 110
 
Иванка Христова Главен счетоводител ІІ/211 06991/21-26 111
Величка Минчева Старши експерт „Бюджет, труд и работна заплата” ІІ/208 06991/21-26 123
Милена Томова Старши счетоводител ІІ/206 06991/21-26 105
Царевна Петрова Гл. специалист ФС ІІ/206 06991/21-26 105
Виолета Маринова Гл. специалист ФС ІІ/206 06991/21-26 105

 

Касиер ІІ/210 06991/21-26 112
Венелина Иванова Главен експерт  "Човешки ресурси" ІІІ/302 06991/21-26 103
Дамян Иванов Изпълнител - поддръжка ОС ІІ/206 06991/21-26 105
Красимир Нинов Изпълнител - шофьор ІІ/206 06991/21-26 105
         
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Марияна Симеонова Старши специалист „Административно-правно обслужване на населението” Деловодство І етаж 06991/21-26 118
Венциела Василева Старши експерт „Информационно и данъчно обслужване” Местни данъци и такси І етаж 06991/21-26 119
- Местни данъци такси І етаж 06991/21-26 120
Ралица Георгиева Касиер І етаж 06991/21-26 121
ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
 
инж. Ваня Иванова Директор ІІ/205 06991/21-26 108
Диана Василева Гл.експерт „Социална политика” І/109 06991/21-26 113
Владимир Василев Мл. експерт "Социална политика" І/105 06991/21-26 122
  Гл. експерт "Европейски програми и проекти и търговия"  І/105  06991/21-26

122

 Адриана Сълева  Гл. експерт "Инвестиционни проекти и програми"  І/105  06991/21-26  122
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ”
арх. Ралица Лозанова Главен архитект І/106 06991/21-26 104
Людмила Стоянова Началник отдел УТР І/107 06991/21-26 117
  Гл. специалист ТСУ І/106 06991/21-26 104
Илиана Нейкова Гл. специалист ТСУ І/106 06991/21-26 104
Светла Симеонова Ст. експерт „Общинска собственост и екология” ІІІ/301 06991/21-26  116
ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ И ДЕЖУРЕН ОбА
Йордан Иванов Дежурен ОбСС І/110 06991/21-26 115
Христо Христов Дежурен ОбСС І/110 06991/21-26 115
Румен Велев Дежурен ОбСС І/110 06991/21-26 115
Венелин Ненчев Дежурен ОбСС І/110 06991/21-26 115
Валентин Йошев Дежурен ОбСС І/110 06991/21-26 115
ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА”
    - - -
Илиян Иванов Шофьор - 06991/28-49 -
    - - -
    - - -
    - - -
         
         
ДЕЙНОСТ „ДОМАШЕН И СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ”
Светла Найденова Организатор ДСП - 06991/20-29 -
    -   -
Боряна Мирчева Готвач -    
Миглена Манева Помощник-готвач -    
Румяна Гатова Санитар - - -
Николай Симеонов Шофьор - - -

Указател на филиали на държавни служби на територията на община Ябланица:

име длъжност етаж/стая телефон
ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ” намира се в сградата на Общинска администрация – ІІІ етаж
Илинка Петрова Ст. експерт ІІІ/303 06991/21-29
Радослав Кръстев Мл. експерт ІІІ/303 06991/34-66
       
БЮРО ПО ТРУДА – ФИЛИАЛ ЯБЛАНИЦА 
  Ст. експерт ІІІ/310 06991/29-58
Изнесено работно място към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Луковит
Радослава Вътева Социален работник – отдел „Хора с увреждания и социални услуги”   06991/34-89
  Гл.експерт – отдел „Закрила на детето”   06991/34-47
Камелия Лакова Социален работник – отдел „Социален закрила”   06991/21-57
  Социален работник - отдел „Социална закрила”   06991/21-57