ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА  НА ЛИЧНИ ДАННИ

Длъжностно лице по защита на личните данни

Политика по защита на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, ви информираме, че сигурността и правилното използване на личните ви данни са от изключително значение, както за вас, така и за Община Ябланица.

Предвид изложеното и във връзка с упражняване правата ви на субекти на лични данни, ви уведомяваме, че на ваше разположение в Деловодството на Община Ябланица за преглед и/или попълване са предоставени следните документи:

1. Политика за защита на личните данни в Община Ябланица;

2.Информация за администратора на лични данни;

3.Информация за длъжностното лице по защита на данните в Община Ябланица;

4. Формуляри:

4.1 Декларация за съгласие - Приложение № 2;

4.2 Декларация за съгласие на родител - Приложение № 2а;

4.3 Заявление за достъп до лични данни - Приложение № 3;

4.4 Заявление за преносимост на лични данни - Приложение № 4;

4.5 Заявление за коригиране на лични данни - Приложение № 5;

4.6 Заявление за заличаване на лични данни - Приложение № 6;

4.7 Заявление за заличаване на лични данни от родител/настойник - Приложение № 6а;

4.8 Заявление за ограничаване на обработването на лични данни - Приложение № 7;

 

4.9 Възражение срещу обработване на лични данни – Приложение №8.