ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - 2019 година.

 Публичен регистър на декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ по ред Вх.№ / Дата Име, фамилия / Длъжност Вид на декларацията по чл.35
ал.1,т.1 ал.1,т.2 ал.1,т.3 ал.1,т.4
1 1 / 23.04.2018г. Светла Симеонова младши експерт "Общинска собственост и екология" pdf      
2 2 / 24.04.2018г. Венелина Иванова старши експерт "Човешки ресурси" pdf      
3 3 / 25.04.2018г. Цветомира Петрова старши експерт "Административно, информационно и техническо обслужване на общински съвет" pdf      
4

4 / 25.04.2018г.

4/12.04.2021г.

Величка Минчева касиер ЦИУГ pdf,pdf

 

 pdf

   
5 5 / 25.04.2018г. Светломира Драганова" старши експерт "Информационно и данъчно обслужване" pdf      
6 6 / 25.04.2018г. Ваня Иванова директор дирекция "Специализирана администрация"  pdf      
7 7 / 25.04.2018г. Стоян Стойчев заместник - кмет   pdf      
8 8 / 25.04.2018г. Илонка Йотова директор дирекция "Обща администрация"  pdf      
9 9 / 26.04.2018г. Людмила Стоянова младши експерт "Териториално и селищно устройство"  pdf      
10 10 /26.04.2018г. Илиана Нейкова главен специалист "Териториално и селищно устройство"  pdf      
11 11 /26.04.2018г. Диана Маринова главен експерт "Социална политика"  pdf      
12 12 /26.04.2018г. Ивелин Йошев секретар на община  pdf      
13 13 /26.04.2018г.  Валентин Иванов главен специалист "Отбранително мобилизационна подготовка"  pdf      
14 14 /26.04.2018г. Надежда Лалева главен счетоводител  pdf      
15 15 /26.04.2018г. Милена Генова главен експерт "Бюджет, труд и работна заплата"  pdf      
16 16 /26.04.2018г. Валя Цакова старши счетоводител  pdf      
17 17 /26.04.2018г. Царевна Иванова главен специалист "Финанси и счетоводство"  pdf      
18 18 /26.04.2018г. Цанко Марков главен експерт "Инвестиционни програми и проекти"  pdf      
19  19/26.04.2018г. Надежда Петрова главен експерт"Административно и правно обслужване на населението" pdf      
20  20/26.04.2018г. Венцислав Ватков главен експерт "Европейски програми и проекти и търговия"  pdf      
21  21/26.04.2018г. Марияна Симеонова касиер "ОбА"  pdf      
22  22/26.04.2018г. Николинка Чобанова старши експерт "Административно обслужване"  pdf      
23  23/26.04.2018г. Цецка Цакова кметски наместник в с. Дъбравата pdf      
 24  24/14.05.2018г. Надежда Лалева - главен счетоводител    pdf    
25 25/14.05.2018г. Валентин Йорданов главен експерт "Отбранително мобилизационна подготовка"    pdf    
 26 26/14.05.2018г. Светла Симеонова младши експерт "Общинска собственост и екология"    pdf    
 27

27/14.05.2018г.

2/08.04.21г.

Цветомира Петрова старши експерт "Административно, информационно и техническо обслужване на общински съвет"    pdf,pdf    
 28 28/17.05.2018г.  Илонка Йотова директор дирекция "Обща администрация"    pdf    
29  29/18.05.2018г.  Ваня Иванова Директор дирекция "Специализирана администрация"    pdf    
30  30/23.05.2018г.  Ивелин Йошев - секретар на община    pdf        
31 31/23.05.2018г.  Венелина Иванова старши специалист "Човешки ресурси"    pdf    
 32 32/29.05.2018г.  Илияна Нейкова главен специалист "Териториално и селищно устройство"    pdf    
 33 33/01.06.2018г.  Марияна Симеонова касиер ОбА    pdf    
 34 34/04.06.2018г.  Людмила Стоянова младши експерт "Териториално и селищно устройство"    pdf    
35 35/04.06.2018г.  Надежда Петрова главен експерт "Административно и правно обслужване на населението"    pdf    
36 36/04.06.2018г.  Светломира Драганова старши експерт "Информационно и данъчно обслужване"   pdf    
             
37 37/04.06.2018г.  арх. Ралица Лозанова главен архитект на община  pdf  рdf    
38 38/05.06.2018г.  Милена Генова главен експерт "Бюджет, труд и работна заплата"    pdf    
39 39/05.06.2018г.  Валя Цакова старши счетоводител    pdf    
40 40/06.06.2018г.  Царевна Иванова главен специалист "Финанси и счетоводство"    pdf    
41 41/06.06.2018г.  Наталия Вътева директор Детска градина "Райна Княгиня"    pdf    
42 42/06.06.2018г.  Цецка Цакова кметски наместник в с. Дъбравата    pdf    
43 43/07.06.2018г. Венцислав Ватков главен експерт "Европейки програми, проекти и търговия"    pdf    
44 44/07.06.2018г.  Диана Маринова главен експерт "Социална политика"    pdf      
 45 45/08.06.2018г.  Николина Чобанова - ст. специалист АО    pdf    
 46 46/03.10.2018г.  Дилян Маринов - главен специалист ОМП  pdf      
 47 47/03.10.2018г.  Дилян Маринов - главен специалист ОМП    pdf    
 48

4/10.02.2020г.

5/19.02.2020г.

 Адриана Сълева -главен експерт ИПП  pdf  pdf    
49  2/17.01.2020г.  Дако Илиев - кметски наместник в с. Г. Брестница   pdf    
50  3/17.01.2020г. Петко Петков - кметски наместник в с. М. извор   pdf    
51  1/17.01.2020г.  Катя Вълчева - кметски наместник в с. Орешене   pdf    
52  6/24.02.2020г.  Пламен Василев - заместник-кмет  pdf      
53

20/11.05.2020г.

31/19.05.2020г.

Ивелина Радева - мл. експерт БТРЗ pdf  pdf    
54

33/22.06.2020г.

34/07.07.2020г.

Иванка Христова -гл.счетоводител  pdf  pdf  

 

55

35/10.08.2020г.

37/08.09.2020г.

Милена Томова - старши счетоводител

pdf   pdf    
56

36/01.09.2020г.

38/09.09.2020г.

Цонка Николова-Василева - гл. специалист ТСУ pdf  pdf    
 57

39/09.09.2020г.

40/24.09.2020г

Виолета Маринова - гл.специалист ФС

 pdf pdf    
58  1/07.04.2021г.

Владимир Николаев Василев -мл.експерт Социална политика

pdf  pdf    
59  32/01.06.21 г.  Ралица Георгиева -мл.експрт АПОН  pdf        
60  33/09.06.21 г.  Галин Георгиев - гл.специалист ТСУ    pdf        
 61  21/11.05.22 г.  Венциела Генадиева Василева -мл.експерт АПОН  pdf