ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


Здравните грижи за населението се осигуряват от 3 лекарски и 3 стоматологични практики, по всички населени места има изградени и функционират лекарски кабинети. В гр. Ябланица функционира филиал на Център за спешна медицинска помощ. В община Ябланица няма болнично заведение, което е един от основните проблеми, тъй като населението се състои предимно от възрастни хора, които за да ползват специализирана медицинска помощ, трябва да се придвижват до областния център или до болниците в съседните общини, което ги затруднява значително.

Училищното здравеопазване се осигурява от един медицински фелдшер и една медицинска сестра, работещи в здравните кабинети в училищата и детското заведение с филиалите в общината.

Застаряването на населението води до увеличаване на демографския товар с всички произтичащи от това затруднения за здравното обслужване на населението. Увеличават се разходите за издръжката на възрастните поколения. Делът на възрастните хора в селата е значително по-голям от тези в града поради вътрешната миграция в последните години и това допълнително създава проблеми.

Проблем за здравеопазването е големият брой здравно неосигурени лица, особено сред малцинствените общности.

Ограничаването на достъпа до здравни услуги, недостатъчните финансови ресурси и принудително налаганите от населението самоограничения в потреблението на здравни услуги поради икономически причини, съдействат за повишаване нивото на заболеваемостта и влошават качеството на живот на населението от общината.

На територията на община Ябланица няма домове за възрастни хора, хосписи и домове за деца, лишени от родителски грижи. Към настоящия момент няма изградени рампи, осигуряващи достъпна среда за хората с увреждания. Аптечното обслужване се състои от една аптека (ЕТ „Иванка Цолова”), която се намира в гр. Ябланица. 

Особени затруднения се срещат при здравеопазването в ромската общност, тъй като то е съпроводено от  комплекс от проблеми, породени от големия процент ромско население. Необходимо е разнообразяване на списъка с медицински услуги и адаптиране към нуждите на ромското население,  като за целта трябва да се засилва сътрудничеството с личните лекари и взаимодействието им с училищата и детските градини. Предвидени са дни за имунизации, особено за децата от ромската махала, в които прегледите и имунизациите да се извършват на място. Обмислят се и възможности за разкриване на временни пунктове за профилактика и доболнична помощ в селата и в някои махали, където концентацията на ромите е по-голяма.

В общината липсва болничен стационар, най-близката болница е в гр. Тетевен, който отстои на 24 км. В Ябланица е оборудван Център за спешна медицинска помощ, който поема спешните случаи на територията на общината.

Населението на община Ябланица се обслужва от следните болнични заведения:

Ø      МБАЛ „проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Ловеч;

Ø      МБАЛ – гр. Тетевен;

Ø      МБАЛ – гр. Луковит;

Ø      МБАЛ – гр. Етрополе;

Ø      ЦСМП – гр. Ловеч, филиал Ябланица.

Населението на по-малките населени места разполага с  намален набор от здравни услуги и е принудено да пътува до общинския център за да си осигури прегледи, рецепти и закупуване на лекарства.

Все още е слаба здравната профилактика и текущата грижа за подобряване здравния статус на местното население. Не са широко застъпени и социалните грижи. Липсват: Дом за стари хора, Дневен център за хора с увреждания, Дневен център за работа с деца, които да подпомагат и да осигуряват услуги за хората в неравностойно положение.