ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 • 20.03.2023 Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 09.03.2023 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ябланица
 • 22.02.2023 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ябланица
 • 15.02.2023 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 01.12.2021 ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛОЩАДИТЕ ЗА ИГРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
 • 28.07.2021 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица
 • 12.07.2021 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица
 • 05.05.2021 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 20.04.2021 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 14.04.2021 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 • 31.03.2021 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 • 19.02.2021 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица
 • 03.02.2021 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ябланица
 • 19.01.2021 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица
 • 19.01.2021 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ябланица
 • 26.09.2019 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ябланица
 • 02.09.2019 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА Отразяване на постъпили предложения , получени при обществените консултации по проект за Наредба за изменение на Наредба №11 за рекламната дейност на територията на община Ябланица, приета с Решение №83 на ОБС Ябланица
 • 26.08.2019 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ябланица
 • 01.07.2019 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за управление на отпадъците на територията на Община Ябланица
 • 17.06.2019 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 31.05.2019 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за управление на отпадъците на територията на община Ябланица
 • 17.05.2019 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 07.05.2019 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ябланица
 • 04.04.2019 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ябланица
 • 21.03.2019 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти
 • 08.03.2019 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ябланица
 • 18.02.2019 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти
 • 05.02.2019 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ябланица
 • 04.01.2019 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти
 • 04.01.2019 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА
 • 20.12.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти
 • 07.12.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
 • 07.12.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ябланица
 • 09.11.2018 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 25.10.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 10.09.2018 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за базисните цени за отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, собственост на Община Ябланица
 • 10.09.2018 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигураване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 10.08.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните цени за отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, собственост на Община Ябланица
 • 08.08.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 20.07.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ябланица
 • 12.07.2018 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - мандат 2015-2019 г.
 • 11.06.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019
 • 11.06.2018 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА и чл.8, ал.3 от Наредбата за нормативните актове на Общински съвет Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 28.05.2018 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет - Ябланица
 • 10.05.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 26.04.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет - Ябланица
 • 19.04.2018 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - мандат 2015-2019 г.
 • 19.04.2018 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за отмяна на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета като домашни любимци, кучета за лов и охрана, и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ябланица
 • 02.04.2018 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Ябланица
 • 19.03.2018 Обявление по реда на чл.26 ал.3 от ЗАН Наредба за отмяна на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета - като домашни любимци, кучета за лов и охрана, и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ябланица
 • 19.03.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА
 • 28.02.2018 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Ябланица