ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Отчет за дейността на общински съвет за периода 01.07.2023 г. - 31.12.2023 г.

Отчет за дейността на общински съвет за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.

Отчет за дейността на общински съвет за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.

Отчет за дейността на общински съвет за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

Отчет за дейността на общински съвет за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

Отчет за дейността на общински съвет за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

Отчет за дейността на общински съвет за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.

Отчет за дейността на общински съвет за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Отчет за дейността на общински съвет за периода 01.07.-31.12.19г

Отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019г.

Отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.06.2018 г. - 31.12.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет за периода от 01.01.2018 - 30.06.2018г..

Отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.07.2017 - 31.12.2017г.

Отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.01.2016-30.06.2016г.

Отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.07.2016-31.12.2016г. 

Отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.01.2017-30.06.2017г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА

До Общински съвет
гр. Ябланица

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет – Ябланица и неговите комисии
за периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г.

 

Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове,
дами и господа,

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011 – 2015г., внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии.

Представеният отчет е фактологичен, проследява тематичния обхват и областите на взетите решения от общински съвет, съдържа информация, както по отношение работата на комисиите, така и такава отнасяща се до работата на общинския съвет по приемане на решения на неговите заседания.

В своята дейност, както и през предходния отчетен период, Общински съвет – Ябланица се ръководеше от принципите на: законност, колегиалност, самостоятелност по отношение на държавните органи при взимане на решения, гарантиране и отстояване интересите на общината и нейните жители, публичност при взимането на решения и тяхното изпълнение.

През периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г. Общински съвет-Ябланица проведе 8 /осем/ заседания, от който 5 /пет/ редовни и 2 /две/ извънредни. Бяха приети общо 53 решения. Нито едно от проведените заседания не е отложено поради липса на кворум или други причини.

Значителна работа преди провеждане на редовните заседания на общински съвет се извършваше в постоянните комисии, където много подробно се разглеждаха и обсъждаха предложените проекти за решения. На тези заседания на постоянните комисии присъстваха: кмета, заместник-кмета и секретаря на общината, представители на администрация от съответното звено и други, когато обсъждания проблем ги засягаше.

Разглеждането на предложенията за решения в съответните постоянни комисии и подпомогна в значителна степен общинските съветници при гласуването им на заседанията на общински съвет.

През отчетния период постоянните комисии към Общински съвет-Ябланица проведоха 13 заседания, на които бяха разгледани 55 предложения, отчети, информации, молби и други материали. Както и до сега комисиите по „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги” и комисията „Териториално развитие, строителство, селско и горско стопанство, транспорт, опазване на околната среда” бяха най-натоварени. Тези комисии през разглеждания период проведоха съответно 5/пет/ и 4/четири/ заседания, на които разгледаха и обсъдиха:

- ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги” – 38 /тридесет и осем/ предложения от кмета на общината, 1 /едно/ предложение от председател ОбС, 2 /две/ молби от граждани.

- ПК „Териториално развитие, строителство, селско и горско стопанство, транспорт, опазване на околната среда” – 5 /пет/ предложения за решения от кмета на общината.

С решение № 242/17.10.2013г. на Общински съвет-Ябланица обективирано в Протокол № 30 се създаде Временна комисия, в състав от 7 члена, от които 5 общински съветници и 20-ма представители на общинска администрация, която да изработи проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистота и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица. Към момента на внасяне на отчета в Общински съвет, работата на комисията не е приключила.

Една от основните дейности на Общински съвет е свързана с приемане на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения от местно значение. С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се следеше за съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен нормативни актове.

Изменени и допълнени през отчетния период наредби:

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица.

- Наредба за определяне размера на местните данъци;

В изпълнение на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМЗА всички решения, касаещи общинска собственост, бюджета на общината, местните данъци и такси, и други, посочени в закона се приемаха, с поименно гласуване.

Решенията, разглеждани и прието от Общински съвет-Ябланица за периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г. в големия си процент, както е било и до сега, са по предложения на кмета на общината. Същите можем да разделим по следния начин:

  Решения Брой
1 Решения, свързани с организацията и работата на ОбС, и взаимодействието с ОбА 4
2 Решения, върнати за ново обсъждане от Областен управител - Ловеч 2
3 Решения, свързани с приемане и изменение годишния бюджет на общината, осъществяването на контрол и приемането отчета за изпълнението му, вкл. план-сметка за организация на празника на града, план-сметка за такса битови отпадъци; 6
4 Решения за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, ВСО, и одобряване на експертни пазарни оценки. 23
5 Решения, свързани с проекти изготвени от ОбА, свързани с приемането на Общинския план за развитие на община Ябланица за периода 2014-2020г., включително и тези обхващащи ползване на банкови гаранции, запис на заповед, встъпване в дълг 6
6 Решения, свързани с развитието на образованието, здравеопазването и социалната сфера в общината. 1
7 Решения, свързани с предложения от общински съветници, постоянни комисии към ОбС и/или молби на граждани за отпускане на финансови средства 2
8 Приемане, допълване, изменение на правилници, наредби, стратегии, програми и планове 5
9 Решения, свързани с процедура за допускане на ПУП. 4
  Общ брой на взетите решения 53

Основната си функция, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация по определяне политиката за изграждане и развитие на общината, Общински съвет- Ябланица реализира с приемането на Общински план за развитие на община Ябланица 2014-2020г.

Приетите актове на общински съвет се публикуват на интернет страницата на Община Ябланица. Протоколите от заседанията на общински съвет също.

През отчетния период гражданите на община Ябланица и общинските съветници активно упражняваха правото си да отправят питания към кмета на общината и председателя на общински съвет по актуални проблеми, представляващи обществен интерес. На всички тези питания бяха предоставени съответните отговори.

Протоколите от проведените заседания на общински съвет и всички материали по дневния ред своевременно бяха изпращани на областния управител. Приетите решения и протоколи се изпращаха на районно и окръжна прокуратура и се предоставяха на кмета на общината в предвидения от закона срок.

За периода няма върнати от страна на кмета на общината за ново обсъждане актове на общински съвет.

В изпълнение на правомощията си по чл. 32, ал. 2 от закона за администрацията и във връзка чл. 5, ал. 4 от ЗМСМА през разглеждания период Областния управител на област Ловеч е върнал за ново обсъждане две решения на общински съвет - Решение № 222/11.09.2013г., върнатото за ново обсъждане със Заповед № РД-07-167/01.10.2013г. на Областен Управител – Ловеч и Решение № 265, върнато за ново обсъждане със Заповед № РД-07-224/30.12.2013г. на Областен управител Ловеч.

И в двата случая Общински съвет-Ябланица препотвърди взетите от него решения, като прибави към мотивите и фактическа обосновка за тяхното приемане.

Пред Административния съд не е имало оспорени индивидуални административни актове приети от общински съвет.

През предходния отчетен период успешно бе въведена системата за безхартиено заседание, което от една страна даде възможност за една по ефективна организация на работа на общински съвет, а от друга безхартиените заседания спестиха значителни бюджетни средства.

В периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г. общински съветници взеха участия в двудневни обучителни модули в рамките на проект „Координиране на местните политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”, както и в продължаващите семинари за общински служители и изборни лица по проект, на НСОРБ, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Уважаеми общински съветници,

Общински съвет определя политиката за изграждане и развитие на община Ябланица. Той решава жизненоважни въпроси на жителите на населените места на територията на общината, а неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на хората. Представям настоящата информация за сведение на всички свои колеги, общински съветници, на кмета на общината, на общинската администрация, а така също и на гражданите на община Ябланица.

Надявам се със самокритичност, диалог и ефективна работа да вървим напред в изпълнение сериозните отговорности, с които сме натоварени от нашите съграждани, да постигнем целите за подобряване на всички сфери на местното самоуправление и да отговорим на очакванията на хората, които са ни гласували доверие.

 

С уважение,
Румен Гаврилов:
Председател Общински съвет Ябланица