ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

2024 г.

 

Уважаеми животновъди,

Напомняме Ви, че в срок до 10 март може да подавате заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, съобразно притежаваните от Вас и регистрирани в БАБХ пасищни селскостопански животни.

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с приложения

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ, свободни за отдаване за индивидуално ползване през през стопанската 2024/2025 година на животновъди с регистрирани пасищни селскостопански животни.

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо ползване през стопанската 2024/2025 година.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 г.

Заповед № рд-04-191/01.11.2023 Г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за назначаване на комисии по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД11-2349/13.10.2023 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните се забранява отглеждането на открито на домашни птици в периода от 01.10. на текущата година до 31.03. на последващата година.

При отглеждане на птици в стопанствата си следва да спазвате мерките за биосигурност, незабавно да уведомите ветеринарния си лекар или кмета/кметския наместник на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглижданите птици или при завишена смъртност на същите.

Заповед № РД11-2349/13.10.2023 г. на Изпълнителния директор на БАБХ

Информация за заболяването Инфлуенца по птиците (Птичи грип)

 

 Уважаеми собственици на еднокопитни животни,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове към същия, имате задължение за извършване на идентификация на отглежданите от Вас еднокопитни животни. Кратка информация във връзка с извършването на идентификацията е представене в съобщението по-долу.

Съобщение до собствениците на еднокопитни животни (коне, магарета, мулета и катъри), във връзка със задължението им за идентификация на отглежданите от тях еднокопитни животни

 

Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

Заповед № РД-04-123/04.08.2023 г. на директора на ОД "Земеделие" - Ловеч за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

 

Съобщение на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ловеч за недопускане на непочистени машини (селскостопанска, горска, строителна, специализирана и др. техника) по републикански и общински пътища.

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с чл. 137, ал. 11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Ви напомняме, че животновъдните обекти - лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ. За целта собственикът или ползвателят на обекта подава заявление до директора на ОДБХ чрез кмета или кметския наместник на населеното място, в което се намира обекта. Образец на заявлението може да видите на линка по-долу.

Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство

Изисквания за биосигурност в свиневъдни стопанства - лични стопанства

Изисквания за биосигурност в свиневъдни стопанства - фамилни ферми

Информация за заболяването Африканска чума по свинете (АЧС)

 

Протокол № 08-106/15.05.2023 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

Протокол № 08-86/25.04.2023 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

 

Заповед № 497/03.04.2023 г. за забрана за използване на общински пасища и места за водопой от неидентифицирани и/или неваксинирани животни

 

Уважаеми животновъди,

Напомняме Ви, че в срок до 10 март може да подавате заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, съобразно притежаваните от Вас и регистрирани в БАБХ пасищни селскостопански животни.

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с приложения

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ, свободни за отдаване за индивидуално ползване през стопанската 2023/2024 г. на животновъди с регистрирани пасищни селскостопански животни

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо ползване през стопанската 2023/2024 година

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни и лица, поемащи задължение да поддържат в добро земеделско и екологично състояние наетите от тях пасища, мери и ливади, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Кандидатите могат да подават заявления, придружено със списък на имотите, които желаят да наемат.

 Списък на ОПФ с НТП пасище, мера и ливада, свободни за отдаване за 1 стоп. г. (2022-2023 г.) на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

 

Заповед № РД-04-145/26.07.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ловеч, относно назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по населени места в община Ябланица

Съобщение от ОД "Земеделие" Ловеч до собствениците на земеделски земи, относно срок за подаване на декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ

 

Увагаеми госпожи и господа,

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. Желаещите трябва да подадат заявление със списък на имотите, които желаят да наемат и справка от ОДБХ за регистрирани пасищни селскостопански животни в срок до 31.08.2022 г.

 Списък на ОПФ с НТП - пасище, мера, ливада, свободни за отдаване за 1 стоп. год. (2022-2023) на регистрирани животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни

 

Протокол № 08-147/19.05.2022 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

 Протокол № 08-133/29.04.2022 г. за разпраделение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

 

Уважаеми животновъди,

Напомняме Ви, че в срок до 10 март може да подавате заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, съобразно притежаваните от Вас и регистрирани в БАБХ пасищни селскостопански животни.

 Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с приложения

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ, свободни за отдаване за индивидуално ползване през стопанската 2022/2023 година на животновъди с регистрирани пасищни селскостопански животни

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо ползване през стопанската 2022/2023 година

 

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с чл. 137, ал. 11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Ви напомняме, че животновъдните обекти - лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ. За целта собственикът или ползвателят на обекта подава заявление до директора на ОДБХ чрез кмета или кметския наместник на населеното място, в което се намира обекта. Образец на заявлението може да видите на линка по-долу.

Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни и лица, поемащи задължение да поддържат в добро земеделско и екологично състояние наетите от тях пасища, мери и ливади, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Кандидатите могат да подават заявления, придружено със списък на имотите, които желаят да наемат.

Списък на ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада, свободни за отдаване за 1 стоп. г. (2021-2022) на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

 

Увагаеми госпожи и господа,

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. Желаещите трябва да подадат заявление със списък на имотите, които желаят да наемат и справка от ОДБХ за регистрирани пасищни селскостопански животни в срок до 31.08.2021 г.

Списък на ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада, свободни за отдаване за 1 стоп. г. (2021-2022) на регистрирани животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни

 

Заповед № РД09-788/05.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, относно забрана за косене на трева, машинно почистване (мулчиране), вкл. и почистване на храсти на постоянно затревени площи и обработваеми земи в периода 05.08.2021 г. - 20.08.2021 г.

Заповед № РД-04-106/20.07.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие"  - Ловеч, за назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по населени места в община Ябланица

Важни срокове за собственици и ползватели на земеделски земи

 

Протокол № 08-154/27.04.2021 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

 

Уважаеми животновъди,

Напомняме Ви, че в срок до 10 март може да подавате заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, съобразно притежаваните от Вас и регистрирани в БАБХ пасищни селскостопански животни.

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с приложения

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ, свободни за отдаване за индивидуално ползване през стопанската 2021/2022 година на животновъди с регистрирани пасищни селскостопански животни

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо ползване през стопанската 2021/2022 година

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с чл. 137, ал. 11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Ви напомняме, че животновъдните обекти - лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ. За целта собственикът или ползвателят на обекта подава заявление до директора на ОДБХ чрез кмета или кметския наместник на населеното място, в което се намира обекта. Образец на заявлението може да видите на линка по-долу.

Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство

 

На вниманието на пчеларите и земеделските стопани-растениевъди.

В Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности е регламентиран нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделскиге култури чрез нарочно създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На сайта на БАБХ е публикуван линк за достъп до ЕПОРД, както и ръководство на потребителя.

За целта е препоръчително до 31.01.2021 г. пчеларите и земеделските стопани, обработващи площи със земеделски култури да направят регистрация в електронната платформата, тъй като от 01.03.2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез нея, а не чрез кмета на населеното място.

Линк към сайта на БАБХ за регистрация в ЕПОРД

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 г.

Заповед № 1265/08.12.2020 г. на Кмета на община Ябланица за въвеждане на мерки, във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците

Заповед № 1076/10.11.2020 г. на Кмета на община Ябланица за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

Уважаеми животновъди,

Напомняме Ви, че за да се осъществи изплащането на финансова помощ по схеми за обвързано с производството подпомагане, е необходимо кандидатите да имат регистрирани животновъдни обекти (ЖО) по чл. 137 от Закона зе ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). За целта, бенефициентите на територията на община Ябланица, които все още не са регистрирали своите ЖО по чл. 137 от ЗВД следва да подадат заявление за регистрация в Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Ловеч в срок до 24.09.2020 г. Заявлението следва да е придружено с копие на нотариален акт/ договор за наем на ЖО, копие на сключен договор с ветеринарен лекар и копие на документ за платена такса за подаване на заявление за регистрация. Регистрацията на самия ЖО трябва да е финализирана в срок до 13.10.2020 г.

 

Важни срокове за собственици и ползватели на земеделски земи.

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни и лица, поемащи задължение да поддържат в добро земеделско и екологично състояние наетите от тях пасища, мери и ливади, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Кандидатите могат да подават заявления, придружено със списък на имотите, които желаят да наемат от 03.08.2020 г

Списък на ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада, свободни за отдаване за 1 стопанска година (2020-2021) на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с чл. 137, ал. 11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Ви уведомяваме, че животновъдните обекти - лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ. За целта собственикът или ползвателят на обекта подава заявление до директора на ОДБХ чрез кмета или кметския наместник на населеното място, в което се намира обекта. Образец на заявлението може да видите на линка по-долу.

Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство

 

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. Желаещите трябва да подадат заявление със списък на имотите, които желаят да наемат и справка от ОДБХ за регистрирани пасищни селскостопански животни в срок до 31.07.2020 г.

Списък на ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада, свободни за отдаване за 1 стоп.г. (2020-2021) на регестрирани животновъди, притежаващи пасищни селскостопански живонти

 

Протокол № 08-80/23.04.2020 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

 

Уважаеми животновъди,

Във връзка с чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Ви напомняме, че в срок до 10 март 2020 г. собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните, могат да подават заявления за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, съобразно броя на регистрираните животни. Образци на заявлението и приложенията към него са качени на линка по-долу.

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с приложения

Списък на мери, пасища и ливади от ОПФ за общо ползване през стопанската 2020/2021 година

Списък на мери, пасища и ливади от ОПФ, свободни за отдаване за индивидуално ползване през стопанската 2020/2021 г., съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 г.

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни и лица, поемащи задължение да поддържат в добро земеделско и екологично състояние наетите от тях пасища, мери и ливади, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Кандидатите могат да подават заявления, придружено със списък на имотите, които желаят да наемат от 05.08.2019 г.

Списък на ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада, свободни за отдаване за 1 стопанска година (2019-2020) на собственици на пасищни селскоспотански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

 

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. Желаещите трябва да подадат заявление със списък на имотите, които желаят да наемат и справка от ОДБХ за регистрирани пасищни селскостопански животни в срок до 31.07.2019 г.

Списък на ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада, свободни за отдаване за 1 стоп. г. (2019-2020) на регистрирани животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни.

 

Протокол № 08-106/16.05.2019 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

Протокол № 08-83/30.04.2019 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с приложения № 1 и 2

Списък на общински мери, пасица и ливади за общо ползване през стопанската 2019/2020 година

Списък на общински мери, пасища и ливади, свободни за отдаване за индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 година

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 г.

Заповед № 1327/21.12.2018 г. на Кмета на община Ябланица

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни и лица, поемащи задължение да поддържат в добро земеделско и екологично състояние наетите от тях пасища, мери и ливади, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Кандидатите могат да подават заявления, придружено със списък на имотите, които желаят да наемат от 23.07.2018 г.

Списък на имоти от ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада, свободни за отдаване за 1 стопанска годита (2018/2019) на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ, могат да заявят желание за наемане на имоти от ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. Желаещите трябва да подадат заявление със списък на имотите, които желаят да наемат и справка от ОДБХ за регистрирани пасищни селскостопански животни в срок до 20.07.2018 г.

Списък на ОПФ с НТП - пасище, мера и ливада, свободни за одтаване за 1 стоп. г. (2018/2019) на регистрирани животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни.

Протокол № 08-59/24.04.2018 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

Списък на общинските мери, пасища и ливади за общо ползване 2018/2019 година.

Списък на общинските мери, пасища и ливади, свободни за отдаване за индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 година.

Заповед № 173/05.02.2018 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 г.

Заповед № 1376/12.12.2017 г.

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни и лица, поемащи задължение да поддържат в добро земеделско и екологично състояние наетите от тях пасища, мери и ливади, могат да заявят желание за наемане на имоти с НТП пасище, мера и ливада от ОПФ за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

Списък на имотите от ОПФ с НТП пасишще, мера, ливада, свободни за отдаване за 1 стопанска година (2017/2018) на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

Всички животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ, могат да заявят желание за наемане на имоти с НТП пасище, мера и ливада от ОПФ за 1 стопанска година, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. Желаещите трябва да подадат заявление  кои имоти искат да наемат и справка от ОДБХ за регистрирани пасищни селскостопански животни в срок до 30.06.2017 г.

Списък на имоти от ОПФ с НТП пасище, мера, ливада, свободни за отдаване за 1 стопанска година (2017/2018) на регистрирани животновъди, притежаващи пасищни селскостопански животни.

Протокол № 08-59/09.05.2017 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

Протокол № 08-54/27.04.2017 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ

Заявление и приложения по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

 Списък на общинските мери, пасища и ливади, свободни за отдаване под наем/аренда за стопанската 2017/2018 година.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 г.

Заповед №1296/02.12.2016 год.

Инструкция за условията и реда за изплащане на рентни вноски на собствениците на земеделски земи на територията на община Ябланица на основание чл.37в,ал.7 от ЗСПЗЗ

Селското стопанство е важен отрасъл на българската икономика, тъй като осигурява продоволствената сигурност, необходима за изхранването на населението, създава заетост и допринася за балансирано териториално развитие. Структурата на селското стопанство зависи от природо-климатичните условия, почвите и релефа на територията на областта и общината.

За област Ловеч относителният дял на използваната земеделска площ (ИЗП) е сравнително нисък, поради планинския и полупланинския й релеф, на който се падат почти 2/3 от общата площ на областта.

На територията на област Ловеч използваемата земеделска площ приз 2009 г. е 1 281 215 дка. Това е основната причина за сравнително високият дял на постоянно затревените площи. Пасищата, мерите, ливадите и всички трайно затревени площи са предпоставка за развитие на животновъдството.

Селското стопанство в община Ябланица бележи известен подем през последните години. В областта на растениевъдството, Но не така стоят нещата в областта на животновъдството. Тенденциите в животновъдството се различават за отделните видове животни. Изменението в броя на животните по видове се дължи главно на новите условия и възможностите, които предлага аграрната политика на страната, а също така и възможностите за подпомагане от Програмата за развитие на селските райони.

Селскостопанското производство основно е съсредоточено в и едноличните стопани и фирми. Определящо в общината е отглеждането на малинови и сливови насаждения. Развитието на планинското животновъдство, особено на овцевъдството е приоритет, произтичащ от особеното географско разположение на района. На този етап в селското стопанство е изключително важно да се изградят конкурентни и стабилни стопански единици.

За община Ябланица традиционни са производството на картофи, овощарството и отглеждането на малини. Наличието на многобройни пасища е предпоставка за развитието на животновъдството и отглеждането на овце, говеда и кози.

Растениевъдство

В община Ябланица площта на земеделската земя е 118877 дка, от които обработваемата площ е  дка. От територията на общината само 22,65% са са обработваеми. Като се имат предвид ограничените площи, които могат да се използват за земеделие, този показател дава основание да се твърди, че е налице непълно и неефективно използване на земеделските земи. През последните години се забелязва тенденция за намаляване на дела на необработваемата земя. По големи земеделски производители на територията на общината са: „БМП – ГРУП” ЕООД, гр. София – обработва 8500 дка; „Агромеханизация” ЕООД, с. Брестница – обработва 6000 дка; ЕТ “План агро – Пламен Чуларски”, гр. Кнежа – обработва 300 дка;  Иван Георгиев 5300 декара,ЕТ „Недко Вацов”-2200 декара,Георги Дачев 2400 декара, Петър Дачев 1100 декара, Маргарита Дачева - 600 декара, Николай Цанов - 500 декара.

Селскостопанското производство в направление растениевъдство е насочено към отглеждането на зърнени култури, технически култури, овощни насаждения, малинови насаждения и др. Показателите за сеитбената кампания 2012-2013 г. са следните: пшеница 12460 декара, ечемик 410 декара, маслодайна рапица 1640 декара, люцерна 853 декара.

На територията на община Ябланица се отглеждат трайни насаждения, основно сливи и малини, площите с които се разпределят по следния начин: сливи 1225 дка и 42 дка с малини. Получената продукция от трайните насаждения намалява, поради застаряването им и навлизането в непродуктивна възраст. Поради липса на финансови средства значителна част от агротехническите мероприятия не се провеждат, което допълнително снижава добивите.

За развитието на земеделието в община Ябланица допринасят възможностите, предоставяни по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, в т. ч. и директните плащания от ДФ „Земеделие”. За периода 2007-2010 г. на земеделските производители от община Ябланица са изплатени следните суми под формата на директни плащания: 470675,40 лв. през 2007 г.; 337765,50 лв. през 2008 г.; 407424,60 лв. през 2009 г. и 358649,20 лв. през 2010 г.

Въз основа на направения анализ на динамиката на площите с отделните култури, може да се направят следните изводи:

  • Наличната земеделска площ дава възможност за създаване на нови насаждения от сливи и малини. На територията на общината има възможност за отглеждане на зеленчуци и билки. С оглед високата безработица в общината, развитието на земеделието може да допринесе за решаването на проблемите със заетостта и осигуряването на доходи на населението.
  • В резултат на възможностите за усвояване на евросубсидии е възможно нарастване на интереса към намаляване процента на необработваните ниви.

Животновъдство

От развитието на животновъдството в областта в значителна степен зависи развитието на месо- и млекопреработвателната промишленост. Животновъдството в община Ябланица, а и в областта, е съсредоточено в частния сектор, като основно животните се използват за задоволяване на лични нужди, и много по-малка част се отглеждат във фирми . В общината традиционно е развито говедовъдството, овцевъдството, козевъдството и птицевъдството. В последните години има увеличен интерес към пчеларството.

В края на 2003 г. животновъдната дейност в общината се изразява в отглеждането на 424 говеда, 2382 овце, 1525 кози, 11500 птици, 1050 свине, 2270 зайци и 1510 пчелни семейства. Данните за 2010 г. са представени в таблица 12 и от тях се вижда, че броят на отглежданите говеда, овце и пчелни семейства се увеличава, като намаление се отчита при козите, свинете и птиците. В община Ябланица се отглеждат 4,1% от общия на брой на говедата, отглеждани в областта.

Таблица 12. Отглеждани животни на територията на община Ябланица през 2010 г.

Селскостопански Община Ябланица Област Ловеч Относителен дял (%)
Говеда общо 457 11175 4.1
   в т. ч. крави 347 6568 5.3
Биволи общо 23 319 7.2
   в т. ч. биволици 14 179 7.8
Овце общо 2809 43941 6.4
    Овце майки 2629 35950 7.3
Кози общо 1024 16640 6.2
    Кози майки 1004 14251 7.0
Свине 257 15125 1.7
     Свине майки 20 1489 1.3
Птици 7676 326210 2.4
   Кокошки носачки 6300 174548 3.6
Пчелни семейства 1706 20956 8.1

През 2010 г. 6,4% от отглежданите овце и 7,3% от овцете майки в областта, са отглеждани в община Ябланица. Отглежданите овце през 2010 г. се увеличават с 424 броя в сравнение с 2004 г. На община Ябланица се падат 6,2 % от отглежданите кози в областта през 2003 г. Броят на отглежданите кози на територията на общината намалява в сравнение с 2003 г. През 2003 г. на територията на общината са отглеждани 11500 бр. птици, които през следващите години намаляват и през 2010 г. са 7676 броя.

Отглеждани животни на територията на община Ябланица през 2012 г.

Селскостопански животни Община Ябланица
Говеда общо 327
   в т. ч. крави 238
Биволи общо 15
   в т. ч. биволици 8
Овце общо 2221
    Овце майки 2055
Кози общо 930
    Кози майки 811
Свине 150
     Свине майки 17
Птици 7111
   Кокошки носачки 4899
Пчелни семейства 1608

В община Ябланица се установи тенденция към спад на броя на едрия рогат добитък, и нарастване на броя на овцете и пчелните семейства и към намаляване броя на отглежданите кози и птици. Намаляването на броя на отглежданите животни се дължи на следните причини: висока себестойност на произвежданите фуражи; ниски изкупни цени на произведената продукция; високи цени на медикаментите и ветеринарните услуги; нередовни и забавени плащания от преработвателните предприятия; нарушения породен състав на стадата; ниската квалификация на работещите в животновъдството, застаряването и намаляването на населението в селата, което предимно се занимава с животновъдство; високите европейски изисквания и стандарти за отглеждане на животните и др.

В резултат на направения анализ на динамиката на броя на отглежданите животни на територията на общината могат да се направят следните изводи:

  • За периода 2007-2010 г. е налице тенденция към намаляване броя на едрия рогат добитък, към нарастване на броя на овцете и пчелните семейства и към намаляване броя на отглежданите кози и птици.
  • Причините за намаляване броя на отглежданите животни са комплексни, като се започне от високата цена на фуражите, ниските изкупни цени на произведената продукция и се стигне до високите европейски стандарти за отглеждане на животните.
  • Основната причина за намаляването на броя на отглежданите животни са изискванията за модернизация на съществуващите съоръжения и оборудване на фермите за достигане на минималните изисквания на Директива 1999/74/ЕО за защита и хуманно отношение при отглеждането на животните. За много от стопаните тези изисквания са непосилни и в крайна сметка се достига до значителното намаляване на броя на отглежданите животни през 2010 г.

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2024 г /ПМЛ/

Заповед № РД-04-191/01.11.2023 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за назначаване на комисии по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ловеч за 2023-2024 г.

Заповед № РД-04-123/04.08.2023 г. на директора на ОД "Земеделие" - Ловеч за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2023 г. /ПМЛ/

Заповед № РД-04-198/01.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - гр. Ловеч (по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ)

Заповеди по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ловеч за 2022-2023 г.

Заповед № РД-04-145/26.07.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ловеч

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2022 г. /ПМЛ/

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2021-2022 г.

Заповед № РД-04-106/20.07.2021 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2021 г. /ПМЛ/

Заповед № РД-04-157/26.10.2020 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2020-2021 г.

Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2020 г. /ПМЛ/

Заповед № РД-04-164/29.10.2019 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2019-2020 г.

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2019 г. /ПМЛ/

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за 2018-2019 г.

Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч за 2018-2019 г.

Заповеди за изменение на заповеди за 2017-2018 г.

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" за 2018 г. /ПМЛ/

Заповеди за 2017-2018 г.

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" от 2017 г. (ПМЛ).

Заповеди за 2016-2017 г.

Заповеди за 2015-2016 г.

Заповеди за 2014-2015 г.

Заповеди за 2013-2014 г.

Заповеди за 2012-2013 г.

Заповеди за 2011-2012 г.