ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 02.10.2022г. в населените места с машинно гласуване ще бъде проведено демонстрационно гласуване с СУЕМГ с инсталирана демо -  версия  всички желаещи могат да направят пробно гласуване в посочените по долу часове:

 

с. Добревци на 13.09.2022г. от 10.00 часа до 16.00 часа във фоайе на читалище „Пробуда-1926“

 

с. Брестница на 13.09.2022г. от 10.00 часа до 16.00 часа във фоайе на кметство Брестница

 

с. Златна Панега на 13.09.2022г. от 10.00 часа до 16.00 часа в клуб на пенсионера и инвалида ул. "Опълченска" 47

 

гр. Ябланица  на 16.09.2022г. от 10.00 часа до 16.00 часа на централен площад "Възраждане"
На 29.09.22г. от 14:00 ч.Общински съвет ще проведе заседание при следния проект за дневен ред.....

Със заповед № ЛС-131/30.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са обявени 3 (три) матроски (войнишки) длъжности във военно формирование 52660 – гр. Варна от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина. 

Със заповед № ЗРД-576/24.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 18 (осемнадесет) вакантни длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва: Военно формирование 22980 – София – 2 бр., в.ф. 52210 – Банкя – 4 бр. и в.ф. 28860 – Горна Малина – 12 бр. 

 

 

 

План за интегрирано развитие на община Ябланица 2021-2027г.

 Съобщение -Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор повече информация тук............

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Ябланица съобщава, че във връзка с извършваща се Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малък извор, в изпълнение на обект: "Изграждане на довеждащ водопровод захранващ гр. Ябланица и реконструкция на главен клон I от ВВМ на с. Малък извор, община Ябланица" с възложител Община Ябланица, от 19.05.2022 г. през работните дни в часовете от 08:00 ч. до 17:00 ч. има вероятност за спиране или нарушаване и неравномерност на водоподаването в с. Малък извор, за което предварително се извиняваме на гражданите.

Допълнителна информация можете да получите на дежурните ни телефони, на сайта на "ВиК" АД - гр. Ловеч или на сайта на Община Ябланица.

Дежурни телефони за контакт: 068/651-165, 0889/404166, 06991/21-27

WEB-SITE: http//wss-lovech.bg, https://yablanitsa.bg

 


 


 

 

 

 

 

Правила за предотвъртяване на пожари

ВАЖНО! 02.08.2021г.Заповед №781/02.08.2021г. за въвеждане на ограничения във водоподаването за питейно битови нужди  за с.Голяма Брестница считано от 02.08.2021г.

ВАЖНО! 02.08.2021г.Заповед №780/02.08.2021г. за въвеждане на ограничения във водоподаването за питейно - битови нужди за град Ябланица-висока зона считано от 02.08.2021г.

 

 

   

                                                              

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 

            АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

                                                                                                         

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Име на бенефициента: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

Начало: 15.03.2021 г.

Край: 30.06.2022 г.

Стойност: 191 846,60  лв. 

 

 

 

         

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

 

 

 

съобщение

за

   ДЕЙНОСТ

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19“

по Оперативна програма за храни и/или          основно материално подпомагане 2014-2020 г.

 

    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

 Уведомяваме ви, че от 01.02.2021 г. стартира реализирането на операция     

 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ на територията на община Ябланица.

Изпълнението на дейностите се финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

  Конкретните цели на операцията са:

 

Ÿ Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са затруднени да осигурят сами прехраната си;

Ÿ Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи за община Ябланица е 170 лица.

Размерът на финансиране на услугата за едно лице за един ден е 2,70 лв., което включва:

Ÿ супа,

Ÿ основно ястие,

Ÿ хляб,

Ÿ веднъж седмично десерт

  Целеви групи:  

 

Ÿ Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Ÿ Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Ÿ Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 Продължителността на предоставяне на топъл обяд  е 61 /шестдесет и един/ работни дни, в периода от 01.02.2021 г. до 27.04.2021 г. вкл.

 Лицата, желаещи да получават топъл обяд следва да подадат Заявление-декларация по образец в общинска администрация – гр. Ябланица, пл. „Възраждане” № 3.

Комисия, назначена от кмета на Община Ябланица ще разгледа подадените заявления, ще изпрати списък по образец до Дирекция “Социално подпомагане     гр. Луковит, ИРМ – гр. Ябланица, която да извърши оценяване принадлежност на кандидатите към целевите групи. След като разгледа получената информация от Д“СП“ гр. Луковит, комисията ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 01.02.2021 г. – 27.04.2021 г.

 Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Критерии за подбор и класиране на потребителите от целевите групи:

Ø  Най-нисък размер на дохода, под линията на бедността, определена за страната;

Ø  Здравословно състояние;

Ø  Възраст;

Ø  Семейно положение;

Ø  Социален статус.

 За повече информация и разяснения телефон: 06991 / централа: 21-26 вътр. 113

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

ИНЖ. НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

Заявление - деклараци за повече информация тук....... 

Годишен отчет за изпърнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ.

 

 Със заповед № ОХ-718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 2 /две/ офицерски длъжности във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 - Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина.

 

 

  

  Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че със Заповед №322/20.03.2020 г. на Кмета на община Ябланица - инж. Найден Найденов е открита денонощна телефонна линия 0886 78 55 55 за сигнализиране на извършени нарушения по предприетите мерки срещу разпространението на КОРОНАВИРУС COVID-19.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШИЯ ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ! ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО!

 

 

 ВАЖНО! Предпазни мерки за граждани РЗИ ЛОВЕЧ


 Съобщение да собствениците на кучета

05.02.2020г.Информация относно приемане на заявления за издаване и подмяна на български лични документи през 2020г. 

  Нови мерки срещу шума на обществени места повече информация тук........

 

 


 


Перлата на Предбалкана!

Със своето богато историческо наследство и географско положение България приканва с гостоприемството, с обичайте и фолклора, с духовността и щедростта на своя народ да я посетите.

И една малка част от нея, разположена в полите на Предбалкана, ще Ви разкаже за живота на траки, римляни и славяни.. За горди балканджии, които не се спрели пред трудностите на времето и са поставили основите на една успешно вървяща напред община - община Ябланица - Перлата на Предбалкана!

Не пропускайте да видите!

Природните забележителности намиращи се на територията на общината предлагат интересни преживявания и забавления през свободното време.. повече

Инвестиционен профил на община Ябланица

Икономическия облик на община Ябланица през последните години започна да се променя, като визията за растеж и развитие на ръководството на общината извежда на преден план просперирането на общината и нейното устойчиво развитие, което може да се постигне чрез осигуряването на условия за динамичен икономически растеж, модернизиране на инфраструктурата, повишена трудова заетост и прилагане на съвременни технологии.

Местната власт счита, че устойчивото развитие на общината ще се осъществи на основата на ефективното използване на местните ресурси, запазвайки богатото културно, историческо и природно наследство, чрез осигуряване на съвременни услуги с високо качество и ефективност.. повече