ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Ябланица

Анкетна карта за проучване на мнението на гражданите относно предоставяните им услуги

Сметка на община Ябланица:

ИНСТИТУЦИЯ
ОБЩИНА Ябланица
БУЛСТАТ
000291723
АДРЕС
ПЛОЩАД ВЪЗРАЖДАНЕ №3
МОЛ
ИНЖ. НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
IBAN
BG46CECB97908460929600
BIC
CECBBGSF
БАНКА
"Централна кооперативна банка" АД, клон Ловеч, гр.Ябланица
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
Такси за технически услуги
44 80 01
Такси за ползване на детски градини
44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравeопазването
44 80 03
Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.услуги
44 80 05
Такси за административни услуги
44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 08
Такси за притежаване на куче
44 80 13
Други общински такси
44 80 90

2094-Протокол за устно завяване на нотариално удостоверение на подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията по договорите

2072-Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверение на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2015-Протокол за устно заявление на нотариално удостоверение на подписите на частни документи които са едостранни актове и не подлежат на вписване

2094 - Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подпис и съдържание на пълномощно

2072 - Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2015 - Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи , който са едностранни актове и не подлежат на вписване

 

3122 Заявление - декларацияза регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости

2008-Заявление за вписване на промени в обстоятелствата категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2047-Заявление -декларация за категоризация на място за настаняване

2048-Заявление за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър

2050 - Заявление прекратяване на категоризация на туристически обект

2069- Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

2087-Заявление -регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088-Заявление -декларация за категоризация заведение за хранене и развлечение

2089-Заявление за потвърждаване или промяна категорията на туристически обекти

2123-Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект 

2715-Заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

 

2108 - Издаване на удостоверение за правно ограничение

2016 - Издаване на удостоверение за наследници

2073 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документи за брак в Република България

2109 - Издаване на удостоверение за семейно положение

2017- Издаване на удостоверение за сключване на брак на български гражданин в чужбина

2036 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2092 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различини имена

2057 - Издаване на удосоверение за родените от майката деца

2075 - Издаване на удостоверение за семейно положение съпруг и деца

2138 - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за население

2019 - Издаване  на препис - извлечение от акт за смърт -за първи път

2076 - Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2080 - Съставяне на Акт за смърт въз основа на документ предоставен от чуждестранен орган.

2107 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес

2079 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес

16.Издаване на удостоверение по искане на граждани 

2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние 

1997 -Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2128 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2104 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

2056 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

1199-Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2080 - Акт за граждански брак въз основа на документи съставени в чужбина

 2080 - Съставяне на акт за раждане, издаден от чуждестранен орган

2391 - Издаване на удостоверение за настоиничество или попечителство по реда на чл.155 от Семейния кодекс и по право чл.173 от Семейния кодекс.

2132 - Промяна на данни в актовете за гражданското състояние

2033- Възстановяване или промяна на име

2034 - Издаване на препис - извлемение от акт за смърт за втори и следващ път 2034

2110 - Заверка на документи по гражданско състояние за чежбина 

2000 - Издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско състояние

2037 - Издаване на дубликат от акт за сключен граждански брак

1989-Издаване на разрешения зя поставяне на преместваеми обекти 

1990-Издаване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1993-Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1,т.3 от Закона за водите

2001-Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устроъйствени планове

2005-Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018-Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023-Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

2027-Издаване на скици за недвижими имоти

2054-Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060-Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2062-Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и категория

2063-Издаване на констативни протоколи и удостолерения за стерен на завършеност на строежи

2082-Удостоверение за идентичност на урегулиран имот

2083-Издаване на виза за проектиране

2084-Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085-Издаване на удостоверение за нанасне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКРИ, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2112-Издаване на разрешение за строеж

2113-Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114-Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115-Одобряване на  изменението на кадастрален план

2117-Одобряване на подробен устройствен план

2130-Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2517-Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 

2519-Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет