ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Анкетна карта за проучване на мнението на гражданите относно предоставяните им услуги

Сметка на община Ябланица:

ИНСТИТУЦИЯ
ОБЩИНА Ябланица
БУЛСТАТ
000291723
АДРЕС
ПЛОЩАД ВЪЗРАЖДАНЕ №3
МОЛ
ИНЖ. НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
IBAN
BG46CECB97908460929600
BIC
CECBBGSF
БАНКА
"Централна кооперативна банка" АД, клон Ловеч, гр.Ябланица
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
Такси за технически услуги
44 80 01
Такси за ползване на детски градини
44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравeопазването
44 80 03
Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.услуги
44 80 05
Такси за административни услуги
44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 08
Такси за притежаване на куче
44 80 13
Други общински такси
44 80 90

1988 -Завление за издаване на удостовериение за отписване на имот от актовите книги за имотите

1996-Заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на по - голям брой дървета и лозя на д 1 декар в селскостопански земи

2008-Заявление за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверения

2047-Заявление-деларация за категоризация на място за настаняване

2048-Заявление за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър

2050 - Заявление прекратяване на категоризация на туристически обект

2069- Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

2087-Заявление -регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088-Заявление-деклараци за категоризацияна заведения за хранене и развлечение

2089-Заявление за потвърждаване или промяна категорията на туристически обект 

2123-Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект 

2715-Заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

1.Удостоверение за правно ограничение

2.Удостоверение за наследници

3.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документи за брак в Република България

4.Удостоверение за семейно положение

5.Издаване на удостоверение за сключване на брак на български гражданин в чужбина

6.Удостоверение за съпруг и родствени връзки

7.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различини имена

8.Удосоверение за родените от майката деца

9.Издаване на удостоверение за семейно положение съпруг и деца

10.Удостоверение за вписване в регистъра за население

11.Съставяне на акт за смърт и издаване  на препис извлечение от акт за смърт -за първи път

12.Издаване на дубликат на акт за раждане

13.Съставяне на Акт за смърт въз основа на документ предоставен от чуждестранен орган.

14.Издаване на удостоверение за настоящ адрес

15.Издаване на удостоверение за постоянен адрес

16.Издаване на удостоверение по искане на граждани 

17.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние 

18.Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

19.Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

20.Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

21.Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

22.Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение - оригинал

23.Акт за граждански брак въз основа на документи съставени в чужбина

 24.Съставяне на акт за раждане, издаден от чуждестранен орган

25.Удостоверение за настоиничество или попечителство по реда на чл.155 от Семейния кодекс и по право чл.173 от Семейния кодекс.

26.Промяна на данни в актовете за гражданското състояние

27.Възстановяване или промяна на име

28.Издаване на препис - извлемение от акт за смърт за втори и следващ път 2034

29.Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране /2012/

30.Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чежбина /2110/

31.Издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско състояние

32.Издаване на дубликат от акт за сключен граждански брак

1.Заявление за издавмане на разрешение за поставяне на преместваеми обекти/1989/

2.Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа/1990/

3.Заявление допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове/2001/

4.Заявление за учредяване на еднократно право на прокарване и отвесна или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост/2005/

5.Заявление за удостоверение за административен адрес на поземлени имоти/2018/

6.Заявление за съгласуване на идейни инвестиционни проекти/2023/

7.Заявление за издаване на скици на недвижими имоти/2027/

8.Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж/2054/

9.Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове/2060/

10.Заявление за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видове строежи от V -IV категория/2066/

13.Заявление за издаване на разрешение за строеж /2112/

14.Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж /2084/

15.Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот /2082/

16.Заявление за издаване на заповед за изземване на имот /2059/

17.Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост /2078/

18.Заявление за издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти/2081/

19.Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост/2095/

20.Заявление за обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка /2878/

21.Заявление за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти/1989/

22.Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж /1990/

23.Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от /1993/ ЗВ

24.Заявление за допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове/2001/

Декларация за облагане с патентен данък по чл.61 н от ЗМДТ

Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване по чл.71 т.1 от Закона за местните данъци и такси

Декларация за облагане с туристически данък по чл.61Р,ал.5 от ЗМДТ

Издаване на препис за  платен данък върху превозни средства

Издаване на препис от документ за платен данък недвижими имоти и и такса битови отпадъци

Издаване на препис от документ за платен патентен данък

Заявление за издаване на удостоверение за деклераарирани данни /2071/

Издаване на копие от данъчна декларация

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

 

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти

Декларация по чл.49,ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Издаване на удостоверение за данъчна оценка