ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

 • 07.06.2023 Обява: ИП за "Разширение на гробищен парк ПУП-ПРЗ за поземлен имот с нов идентификатор 87014.37.486, местност Голяма гора, гр. Ябланица, общ. Ябланица"
 • 10.05.2023 Обява: ИП за "Разширение на гробищен парк ПУП-ПРЗ за поземлен имот с нов идентификатор 87014.52.542, местност Блатото, гр. Ябланица, общ. Ябланица"
 • 27.04.2023 Обявление Уведомление със Заповед №561/13.04.23 г.е одобрен ПУП-ПРЗ
 • 25.04.2023 ОБЯВА Със заповед № ОХ - 310/19.04.2023 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия и медицински пунктове във военни формирования от Българската армия, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.
 • 10.04.2023 ОБЯВА Със заповед № РД–364/22.03.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 - София от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
 • 21.03.2023 ОБЯВА Със заповед № РД - 147/13.03.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр. София, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.
 • 20.03.2023 Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 14.03.2023 ОБЯВА Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемна на срочна служба в доброволния резерв (ССДР) на български граждани, както следва:
 • 09.03.2023 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ябланица
 • 24.02.2023 ОБЯВА Със заповед № РД-127/22.02.2023 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
 • 22.02.2023 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ябланица
 • 21.02.2023 ОБЯВА Със заповед № ЗРД-189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 14 (четиринадесет) длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:
 • 17.02.2023 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец" в ПИ 87014.49.2 по КК на гр. Ябланица Срок за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица: 17.02.2023 г. - 06.03.2023 г. включително
 • 15.02.2023 Обявление на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за допълнение на Наридба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 13.02.2023 Обявление ПУП-ПРЗ ,засягащ урегулиран поземлен имот IV 1322, УПИ V1322,1322, УПИ XIV 1322 в кв.84 по действащ регулационен план гр.Ябланицаплан на гр.Ябланица,
 • 10.02.2023 Обява: ИП за „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска сграда, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, УПИ VІ, кв. 54А, идентификатор 87014.701.2041“
 • 10.02.2023 Обява: ИП за "Водовземани от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец" в ПИ 87014.49.2 по КККР на гр. Ябланица, възложител "ШЕЛ България" ЕАД
 • 07.02.2023 ОБЯВА Със заповед РД-01-34/25.01.2023 г. на командира на Военноморските сили са обявени 95 (деветдесет и пет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.
 • 01.02.2023 ОБЯВА Със заповед № ОХ - 69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 514 (петстотин и четиринадесет) места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2023/2024 година.
 • 27.01.2023 ОБЯВА Със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 6 (шест) длъжности за оркестранти в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, на Военноморските сили във военно формирование 52290 – Варна и Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши музикални училища в страната или в чужбина.
 • 19.01.2023 ОБЯВА Със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България и заповед № РД-36/11.01.2023 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование 24430 – Троян.
 • 18.01.2023 Обявление ПУП-ПРЗ -гр.Ябланица, мест.Голяма Гора
 • 16.01.2023 ОБЯВА Със заповед № ОХ - 1192/23.12.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.